Tuuleenergia potentsiaali ja ökosüsteemiteenuste kuumkohtade kaardikihid on nüüd kättesaadavad

13.07.2021 | 14:43

Keskkonnaagentuur koostöös Eesti Maaülikooliga töötas projektis IRENES välja taastuvenergia ning ökosüsteemi teenuste koos- ja vastastikmõjude hindamise metoodikal põhinevad kaardikihid, mida saab lihtsalt planeerimisprotsessis kasutada, et leida parimad kohad taastuvenergia energia arendamiseks Eestis.

IRENES kaardid annavad planeerijatele väärtuslikku lisainfot –  kaartidelt on selgelt näha näiteks tuuleenergia arendamise esmavaliku alad“, sõnas Keskkonnaagentuuri projektijuht Indrek Laas. Kaartidel on kujutatud ökosüsteemi teenuste kuumkohtade levik Eestis ja seosed teiste valdkondadega (tuule kiirus, kaitse- ja rohealad). 

„IRENES kaardikihid põhinevad teadustulemustel, on mõõtkavas, ning neid saab lihtsalt kasutada koos teiste planeerimisel kasutatavate kaardikihtidega, et seeläbi planeeritavate objektide negatiivset mõju vähendada“, lisab kaardikihtide looja, Eesti Maaülikooli ökosüsteemi teenuste teadur Miguel Pecina Villoslada.
Pikemas perspektiivis viib mitmekülgne taastuvenergia objektide planeerimine elukeskkonna paranemisele nii üksikisiku, looduse kui ka kogukonna tasemel ning annab panuse jätkusuutliku majanduse arenguks. „On väga oluline, et taastuvenergia objektide arendamisel tehakse otsuseid õigetel alustel ning tuginedes teaduslikule meetodile,“ kinnitab EMÜ taastuvenergia keskuse juhataja Elis Vollmer.

IRENES ökosüsteemi teenuste ja taastuvenergia kaardid on leitavad vastloodud Keskkonnaagentuuri kaardilugude platvormil.

Kaardimaterjal töötati välja projektis IRENES. Projekt koondab kümme partnerit viiest Euroopa riigist ning põhineb teadusasutuste ja avaliku sektori koostööl, et arendada välja metoodika ning efektiivsed meetodid, et tagada ökosüsteemi teenuste maksimaalne kaasatus taastuvenergia arendamisse, seda nii keskkonna- majanduslikus, sotsiaalsest kui ka valitsemise seisukohast lähtuvalt.

Kaartide koostamisel on kasutatud valikut ELME projektis välja töötatud kaardikihtidest. Kaardikihtide kataloogi koos taustainfoga leiab siit.

Rohkem infot projekti ja tegevuste kohta: Indrek Laas (Keskkonnaagentuur, indrek.laas@envir.ee) ja Elis Vollmer (Eesti Maaülikool, elis.vollmer@emu.ee)

Lisainfo projekti kohta.

Pressiteate koostas Eesti Maaülikool.

Kertu Kula

Pressiesindaja