Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine Keskkonnaagentuuris

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Keskkonnaagentuuris ning isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

NB! Alljärgnev teave ei hõlma:

  • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
  • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Keskkonnaagentuuri veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda Keskkonnaagentuur (välislingid).

Teabenõue, selgitustaotlus, märgukiri ja muu kirjavahetus

Isikuandmeid (nimi, isiklikud kontaktandmed, isikuga seotud probleemi kirjeldus vms) sisaldavad kõik eraisikute esitatud teabenõuded, selgitustaotlused ja märgukirjad. Isikuandmeid võivad sisaldada ka teistelt asutustelt saabunud kirjad. Kirjeldatud juhtudel kasutame isikuandmeid eraisikute pöördumistele vastamiseks või nende pädevale asutusele edastamiseks. Kui pöördumisele vastamiseks on vaja kelleltki teiselt järelepärimisi teha, avaldame isikuandmeid üksnes hädavajalikus mahus.

Kui meile esitatud teabenõude, selgitustaotluse või märgukirja menetlemine on teise asutuse pädevuses, edastame selle kuuluvuse alusel õigele adressaadile ja teavitame sellest ka pöördumise saatjat.

Kirjavahetuse andmed on seadusekohaselt nähtavad Keskkonnaagentuuri avalikus dokumendiregistris. Registri avalikus vaates ei avalikustata teavet, mis võimaldab eraisikut tuvastada (sh nimi ja isiklikud kontaktandmed). Eraisiku nime asemel on registris näha kirja saatja või saaja initsiaalid või märge „eraisik“.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga, mille täpsemad alused on esitatud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teiselt asutuselt saabunud kirjale märgib vajaduse korral juurdepääsupiirangu kirja saatja. Juhul, kui keegi soovib eraisikuga seotud kirjavahetusega tutvuda, veendume sellekohase teabenõude saamisel juurdepääsu eesmärgis ja vaatame üle, kas küsitud dokumenti on võimalik (osaliselt või täielikult) väljastada. Välja antavatele dokumentidele ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid (välja arvatud juhul, kui kirjavahetus on seotud juriidilise isiku või asutuse esindajaga). Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on selleks seadusest tulenev õigus (nt uurimisasutus, kohtuväline menetleja või kohus).

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul 5 kuni 10 aastat, misjärel kuuluvad dokumendid hävitamisele.

Keskkonnaagentuuri tööle kandideerimine

Tööle kandideerimisel lähtub agentuur isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid agentuur tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil õigus agentuuri poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Agentuur eeldab, et isikutega, keda kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei osutu valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud, seejärel tehakse seda vaid tema kirjalikul nõusolekul.

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Keskkonnaagentuuri veebilehe külastamine

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed

  • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress);
  • arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga;
  • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda. Andmete väljastamise eest paberil küsib agentuur vastavalt seadusele alates 21. leheküljest tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest.

Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
  • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
  • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
  • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui agentuuril ei ole isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, on isikul õigus nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.

Agentuuri otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või pöörduda halduskohtusse.

Küsimuste puhul isikuandmete töötlemise kohta palume kirjutada aadressil andmekaitse@envir.ee

Lukk ja arvutiklaviatuur

Viimati uuendatud 26.05.2021