Riik asub metsastatistika koostamist jõulisemalt täiustama

01.07.2021 | 13:55

Keskkonnaagentuur on viimastel aastatel seisnud silmitsi olukorraga, kus surve statistilise metsainventuuri (SMI) alaliste proovitükkide asukoha andmed avalikustada on üha kasvanud. Nüüd oleme jõudnud olukorda, kus erinevad huvipooled on teinud pingutusi, et proovitükkide koordinaadid ise välja arvutada ning seadnud sellega kahtluse alla SMI usaldusväärsuse. Seetõttu peab riik vajalikuks olemasolevat metoodikat statistika usaldusväärsuse tagamise nimel kiiremas korras analüüsida ja vajadusel täiustada.

Keskkonnaagentuur ega riik pole soovinud teha metsa statistilise inventuuri andmetest suurt saladust, kuid on korduvalt selgitanud, et alaliste proovitükkide koordinaate ei saa teha masskasutatavaks. See võiks mõjutada metsaomanike otsust oma maatükil raiuda või mitte raiuda ning seeläbi saaks metsaomanik tahtlikult mõjutada SMI tulemusi.

Metsa inventeerimise töid teevad väljaõppe saanud mõõtjad ja analüütikud. „Me ei pea jätkusuutlikuks tegevust, kus riigilt nõutakse kinnitusi, kas ühe või teise huvigrupi esindaja arvutused on õiged ning kas neil on alaliste proovitükkide õiged koordinaadid,“ nentis Keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala.

„Kuna selline tegevus mõjutab otseselt statistika usaldusväärsust, tuleb meil meetodit senisest enam täiustada või muuta. Peame analüüsima kuivõrd avalikuks saanud andmed tagavad edasise metsastatistika usaldusväärsuse ja millised muudatused on vajalikud,“ lisas Ala.

Eesti alustas statistilist metsainventuuri 1999. aastal ja Keskkonnaagentuur on metsastatistika kogumist pidevalt täiustanud. Enam kui 20 aastat ei ole statistika vastu olnud niivõrd suurt avalikku huvi. 

Keskkonnaagentuur ei plaani alaliste proovitükkide asukohti endiselt avalikult välja panna ning praeguste proovitükkide mõõtmisi (sealhulgas alaliste) ei peatata, aga nende kasutusvõimalust tuleb hiljem analüüsida. SMI metoodika on olnud pidevalt arenev ja Keskkonnaagentuur plaanib seda nüüd veelgi täiustada ning teha usaldusväärsema metoodika väljatöötamiseks koostööd teadlastega. Metsastatistika koostamise edasiarendus põhineb seejuures olemasoleval metoodikal.

Ka muu maailma SMI praktika nõuab igasuguste, ka teoreetiliselt võimalike, manipulatsioonide välistamist.

Paljudes riikides kasutusel olev statistiline metsainventeerimine (SMI) on valikuuring, millega saab operatiivselt ja ökonoomselt teavet metsade kohta. SMI põhiülesanne on metsade ja seal toimuvate muutuste kirjeldamine, sealhulgas raieülevaate andmine. Lisaks metsainfole võib registreerida andmeid näiteks maa kõlvikulise jaotuse, mittemetsamaade puidutagavara ja metsastumise kohta. SMI metoodika pluss on, et selle üldprintsiibid on ka tavainimesele arusaadavad.

Kertu Kula

Pressiesindaja