Välisõhk

Puhas välisõhk on üks peamistest kvaliteetse elukeskkonna komponentidest ja väga oluline inimeste heaolule. Välisõhukvaliteeti mõjutavad peamiselt tööstus, elektri ja soojuse tootmine, kemikaalide kasutamine, aga ka näiteks maantee-, mere- ja lennutransport. Selleks, et anda hinnangut välisõhu seisundile, kogub, koondab ja analüüsib Keskkonnaagentuur infot välisõhu heiteallikate kohta.

Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna üks ülesannetest on pidada välisõhu heiteallikate inventuuri, sealhulgas koguda andmeid paiksete- ja hajusheiteallikate kohta. Andmeid koondades, töödeldes ja analüüsides koostame riigisiseseid ja rahvusvahelisi aruandeid ning edastame need erinevatele institutsioonidele Eestis ja väljaspool Eestit Euroopa Liidu ning ÜRO poolt kehtestatud nõuete täitmiseks. Anname otsustajatele sisendit välisõhu seisundi kohta, mille alusel koostatakse õhusaasteainete heitkoguste tulevikuprognoose ja erinevaid arengu- ning tegevuskavasid. Samuti koostame üldsuse teavitamiseks analüüse, ülevaateid ja toimetisi.

Andmete kogumiseks haldame ja arendame infosüsteeme, kuhu andmeandjad andmeid esitavad. Lisaks ettevõtete poolt esitatud andmetele arvutame õhusaasteainete heitkoguseid kodumajapidamistest, põllumajandusest, jäätmekäitlusest, liikuvatest- ja teistest hajusheiteallikatest. Eesti turul müüdavate ja tarbitavate vedelkütuste kvaliteedist ja transpordisektoris tarbimisse lubatud kütuste kogustest ülevaate saamiseks peame kütuseseire andmekogu.

Pilved

Viimati uuendatud 25.05.2021