Keskkonnaseire

Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlusi, vaatlusandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist, vaatlustulemuste analüüsimist ning muutuste prognoosimist.

Keskkonnaminister kinnitas 1. märtsil 2019 riikliku keskkonnaseire programmi. Programm selgitab, mida riiklikus seires tehakse ja miks.

Igal inimesel on nüüd võimalus ka ise vaadata, kas tema kodukoha lähedal mingisuguseid proove võetakse või vaatlusi tehakse. Kõige parem koht selleks on riikliku keskkonnaseire programmi juurde koostatud kaardilugu, kus kaardil on võimalik näha seirekohtasid ning samas on lühidalt kokku võetud iga seire eesmärk ja ülesanded.

Riikliku keskkonnaseire eesmärk on saada ülevaade riigi keskkonna seisundist ja selle pikaajalistest muutustest, tagada välislepingutest ning riigisisestest õigusaktidest tulenevate keskkonnaseisundi seire kohustuste täitmine ja hinnata riiklike tegevus-, arengu- ja korralduskavade täitmise mõju keskkonnaseisundile ja selle muutustele.Riiklikku keskkonnaseiret viiakse ellu pikaajalise programmi alusel, mis lähtuvalt keskkonnaseire seaduse § 4 lõike 1 kohaselt peab olema koostatud avatud menetluses. Uuendatud on riikliku keskkonnaseire programm, mille eelnõu avalik väljapanek toimus perioodil 21.05.2018-19.06.2018 ning avalik arutelu 11. juunil Keskkonnaagentuuri Tallinna kontoris.

Kõrrelised päikeseloojangu taustal

Viimati uuendatud 05.07.2021