EMAS

EMAS (Eco - Management and Audit Scheme) on Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem. Keskkonnajuhtimissüsteem on osa organisatsiooni juhtimissüsteemist. See kujutab endast organisatsiooni tegevusest tuleneva keskkonnamõju kontrollimist, vähendamist ja ennetamist ning seeläbi konkurentsivõime parandamist.

Sissejuhatus

EMASi eesmärk on propageerida organisatsioone üha enam pöörama tähelepanu keskkonnasäästlikule tegevusele läbi keskkonnajuhtimissüsteemide loomise ja rakendamise. Keskkonnaagentuur tegutseb selles süsteemis nn. pädeva asutusena Eestis. Meie menetleme registreerimistaotlusi ning väljastame EMAS nõuetele vastavale organisatsioonile registreerimistunnistuse ja EMAS logo. Registreerimistunnituse kehtivus on reeglina 3 aastat. Logo võimaldab avalikkusele demonstreerida organisatsiooni keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust. EMAS organisatsioonide andmed avalikustatakse Euroopa EMAS-registris.

Kuidas registreeruda?

EMAS-tunnistuse saamiseks peab organisatsioon:

  • viima organisatsiooni juhtimissüsteemi vastavusse EMAS määruse nõuetega (sh. koostama esmase keskkonnaülevaate, sõnastama keskkonnapoliitika ning püstitama keskkonnaalased eesmärgid);
  • koostama keskkonnaaruande;
  • laskma sõltumatul EMAS-tõendajal(täpsemat infot annab Eesti Akrediteerimiskeskus), hinnata keskkonnajuhtimissüsteemi ja keskkonnaaruande vastavust EMASi määruse nõuetele;
  • saatma EMAS- registreerimistaotluse ja tõendatud keskkonnaaruande Keskkonnaagentuurile;

Keskkonnaagentuur pädeva asutusena langetab lõpliku otsuse organisatsiooni EMAS-sobivuse kohta. Otsuse langetamisse kaasatakse erinevad osapooled (sh. kohalikud ametkonnad, asjassepuutuvad huvigrupid jne).

Lisainfo: marilis.saul@envir.ee ja katlin.kurg@envir.ee

EMAS logo

Viimati uuendatud 11.10.2021