EL ökomärgis

Ökomärgis on keskkonnasõbralikele toodetele ja teenustele vabatahtlikkuse alusel taotletav märgistus, mis võimaldab neid eristada teistest samaotstarbelistest, kuid keskkonnale suuremat kahjulikku mõju avaldavatest toodetest. Ökomärgis antakse erapooletu institutsiooni poolt tootele või teenusele, mis vastab ökomärgise andmise kriteeriumidele. Kehtestatud kriteeriumid on ranged ning neid vaadatakse pidevalt üle ning karmistatakse, kuna kriteeriumid peavad tagama toodete järjest paraneva keskkonnahoidlikkuse.

  Euroopa Liidu ökomärgis

  Üle maailma on välja töötatud väga palju erinevaid ökomärgise andmise skeeme. Euroopa Liidu ökomärgis on EL-i ametlik ökomärgis, mida saab taotleda igas liikmesriigis. Keskkonnaagentuur tegutseb Euroopa Liidu ökomärgise pädeva asutusena Eestis. Meie menetleme taotlusi ning väljastame nõuetele vastavale tootele või teenusele EL ökomärgise kasutusõiguse.

  Kuidas taotleda?

  EL ökomärgise kasutusõiguse saamiseks tuleb esitada Keskkonnaagentuurile taotlus. Taotluse saavad esitada ettevõtted, kelle toode või teenus kuulub tooterühma, millele on loodud ökomärgise kriteeriumid. Ökomärgise saamiseks peab toode või teenus vastama kehtestatud kriteeriumidele. Taotluse menetlemisel hinnatakse toote või teenuse keskkonnamõju, võttes arvesse olelusringi kõik protsessid alates tooraine hankimisest kuni toote kasutusest kõrvaldamiseni.

  Milleks ökomärgis?

  Lisaks keskkonna säästmisele on tootjal ökomärgise taotlemiseks veel mitmeid (majanduslikke) põhjusi. Ökomärgise andmise süsteeme on küll erinevaid, kuid üldjuhul annavad need tootjale järgmisi eeliseid:

  • Ökomärgis tõestab tarbijale, et sinu toode on keskkonnasõbralikum kui teised samasse tooterühma kuuluvad tooted
  • Ökomärgis on usaldusväärne, kuna selle annab välja sõltumatu organisatsioon, toetudes adekvaatsele teabele ja teadusuuringutele
  • Ökomärgis teavitab tarbijat, et tootja hoolib keskkonnast ning tõstab ettevõtte mainet. Keskkonnateadlikud tarbijad on sageli lojaalsed ökomärgisega toodetele.
  • Ökomärgis eristab toote teistest samaväärsetest ning annab turueelise
  • Ökomärgise kriteeriume võidakse kasutada (riigi)hangete dokumentides, seega on lihtne tõestada ökomärgisega toote keskkonnanäitajaid
  • Toote keskkonnamõju hindamine ökomärgise taotlemise protsessis toob esile parendamise võimalused (nt tehnoloogia muutmine) ning üldjuhul tõhustab ka ressursikasutust (s.t hoiab kokku raha)

  Lisainfo: marilis.saul@envir.ee ja katlin.kurg@envir.ee

  EL ökomärgise logo

  Ökomärgise eesmärk

  • edendada tooteid, mida kasutades on võimalik vähendada negatiivset mõju keskkonnale (võrreldes sama tooterühma muude toodetega)
  • aidata sellega kaasa loodusvarade tõhusale kasutamisele ning keskkonnakaitse kõrgele tasemele
  • tarbijate ja tootjate keskkonnateadlikkuse tõstmine
  • mõjutada turgu keskkonnahoidlikkuse suunas

  Viimati uuendatud 11.10.2021