Veekasutus

Veekasutus on veekogust või põhjaveekihist vee võtmine, aga ka heitvee veekogusse tagasijuhtimine.

Veekasutus on veekogust või põhjaveekihist vee võtmine, aga ka heitvee veekogusse tagasijuhtimine. Lisaks kuulub selle mõiste alla veekogu kasutamine majanduslikul eesmärgil (nt elektritootmiseks) või muul moel. Vee kasutamist reguleeritakse vee- või kompleksloaga.

Laine päikeseloojangu taustal

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Kaardikihtide vaatamiseks võib kasutada ühte neist vabavarana levitatavast tarkvarast:

1. Reoveekogumisalade kaardikihid

Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 inimekvivalendi (ie).

ESRI

MAPINFO

Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 inimekvivalendi (ie).

ESRI

MAPINFO

Lisainfot reoveekogumisalade kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

2. Reoveepuhastid

Reoveekogumisalade määramise kohustus tuleneb asulareovee puhastamise direktiivist (91/271/EMÜ): reoveekogumisala on piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav asula reovee kogumiseks ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks.

Reoveekogumisaladel tuleb lähtuvalt asustuse tihedusest, sellega seotud reostuskoormuse suurusest ning põhjavee kaitstusest keskkonnakaitse eesmärkide tagamiseks reovesi kokku koguda ja puhastada. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister, vaata täpsemalt http://www.envir.ee/

Vaata Eesti riigi asulareovee direktiivi täitmise kohta pakutavat infot siit. Veebisait pakub üksikasjalikku teavet reoveekogumisalade, reoveepuhastusseadmete ja vetteheidete osas. Samuti antakse teavet iga reoveekogumisala ja reoveepuhastusjaama nõuetele vastavuse osas, ühendatuse kohta kogumissüsteemidega või individuaalsete ja asjakohaste süsteemidega, reovee töötlemise ja keskkonnale avaldatava koormuse kohta. Vaatamis- ja avastamisteenuste kaudu võimaldab andmeid valida ja neid vastavalt valitud kriteeriumidele kuvada.

Viimati uuendatud 07.10.2021