Vesi

Veealane andmestik ja info mõjutab paljude asutuste ja ettevõtete igapäevatööd ning üksikisikute elukorraldust. Millises seisundis on minu kodukoha pinna- või põhjavesi, kas jätkub vaba veeressurssi uue tootmise või elamupiirkonna arendamiseks, kas esineb üleujutusi, kus on lähim puurkaev või pinnaveehaare - need on vaid mõned näited küsimustest, millele saab vastuse KAURist, kuna siia koondub peamine info Eesti veeressursi, selle seisundi ja kasutamise kohta.

Vee valdkonnaga tegelevad Keskkonnaagentuuris kolm osakonda:

  • Hüdroloogiaosakond teeb hüdroloogilist seiret: kogub, töötleb, üldistab, säilitab ja levitab kogutud seireandmeid, koostab prognoose, teeb insenertehnilisi arvutusi ning peab hüdroloogilist infosüsteemi.
  • Andmehaldusosakond kogub, töötleb, analüüsib ja avalikustab põhja- ja pinnavee ning veekasutuse andmeid, koostab riigisiseseid ja rahvusvahelisi aruandeid ning haldab ja arendab veevaldkonna andmekogusid.
  • Keskkonnaanalüüsi osakond koostab erinevaid keskkonna valdkondi, sh vee valdkonda hõlmavaid probleemipõhiseid analüüse.
Laine päikeseloojangu taustal

Veeandmed koondatakse, töödeldakse ja tehakse vastavalt konfidentsiaalsusnõuetele kättesaadavaks järgnevates Keskkonnaagentuuri hallatavates infosüsteemides:

  • Keskkonnaseire infosüsteem KESE - riikliku keskkonnaseire programmi ja sellega seonduvate keskkonna uuringute-projektide raames kogutud keskkonnaseisundi andmestikku koondav andmekogu
  • Keskkonnaregister – loodusvarad, looduspärand, keskkonnaseisund ja keskkonnategurid
  • Infosüsteem VEKA- puuraugud, hüdrogeoloogiliste tööde teostajate tegevusload
  • Veeveeb – veeandme kaardianalüüsid, veekaitsevööndis karjatamise taotlused, vedelsõnniku laotamise taotlused
  • Heitveeanalüüside infosüsteem HEIAN - heitvee analüüside infosüsteemi arhiiv. Andmed kuni aastani 2018, edasised andmed on sisestatud infosüsteemi KOTKAS
  • KOTKAS – Keskkonnaameti hallatav infosüsteem, kus toimub muuhulgas veekasutuse aastaaruannete esitamine (klienditugi@keskkonnaamet.ee)

Viimati uuendatud 24.05.2021