Kui puhas on õhk, mida hingad?

Euroopa Keskkonnaamet (EEA – European Environment Agency) ja Euroopa Komisjon võtsid hiljuti kasutusele uue teenuse – Euroopa õhukvaliteedi indeksi, mis võimaldab kasutajatel kontrollida õhukvaliteedi seisundit Euroopa linnades ja piirkondades. Võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eesti välisõhu kvaliteet hea.

EEA ja Euroopa Komisjoni uus veebiteenus Euroopa õhukvaliteedi indeks pakub õhukvaliteedi teavet, mis pärineb enam kui 4000-st õhukvaliteedi seirejaamast kogu Euroopas. Indeks koosneb interaktiivsest kaardist, millel kohalik õhukvaliteet on esitatud jaama tasemel, inimtervist ja keskkonda kahjustava viie peamise saasteaine järgi: eriti peened osakesed (PM2,5), peenosakesed (PM10), troposfääriosoon (O3), lämmastikdioksiid (NO2) ja vääveldioksiid (SO2).

EEA on avaldanud ka ajakohased riikide teabelehed, kus on 2019. aasta kokkuvõte õhusaaste ja selle mõju kohta 33-s EEA liikmesriigis. Teabelehtedes on üksikasjalikum riigi tasandi teave õhusaasteainete heite ja õhukvaliteedi kohta, need täiendavad EEA aruannet „Õhukvaliteet Euroopas – 2019. aasta aruanne“.

EEA uusim õhukvaliteedi aastaaruanne viitab, et enamik Euroopa linnade elanikke puutub endiselt kokku õhusaaste tasemega, mida Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) peab ohtlikuks. Kõige kahjulikum saasteaine, eriti peened osakesed (PM2,5), põhjustas 2016. aastal hinnanguliselt 412 000 eurooplase enneaegse surma. Aruande kohaselt tekitab õhusaaste ka olulist majandusmõju, suurendades meditsiinikulutusi, vähendades töötajate tootlikkust ning kahjustades mulda, põllumajanduskultuure, metsi, järvi ja jõgesid. Suurimad õhusaasteainete tekitajad Euroopas on maanteetransport, põllumajandus, elektrijaamad, tööstus ja kodumajapidamised.

Tuginedes õhukvaliteedi seiretulemustele on Eesti välisõhu kvaliteet eelpool nimetatud saasteinete osas jätkuvalt hea. Peamiseks linnaõhu probleemiks võib pidada peeneid osakesi, mille negatiivne mõju inimtervisele on kogu maailmas viimastel aastatel järjest rohkem tähelepanu all. Peente osakeste allikateks on kütmine, sh ahjuküte ja keskküttekatlamajad, maanteetransport ning erinevad tööstusettevõtted. Eesti riikliku keskkonnaseire 2019. aasta andmete alusel on keskmine peente osakeste sisaldus enamikes Eesti linnaõhu seirejaamades eelmise aastaga võrreldes langenud, samuti on langenud ööpäevakeskmised maksimumid,  kuigi piirväärtuse ületamiste arv võrreldes 2018. aastaga veidi suurenes.

Välisõhu kvaliteedi seire on üks osa riiklikust keskkonnaseirest, mida tellib Keskkonnaagentuur ning teostab Eesti Keskkonnauuringute Keskus. Eestis on kokku üheksa riiklikku välisõhu seirejaama (kuus linnaõhu ja kolm taustaala seirejaama). Lisaks riiklikule seirele viivad välisõhu kvaliteedi seiret läbi ka mitmed ettevõtted, kelle andmeid on võimalik samuti rakenduses jälgida.

EKA välisõhu kaart

Viimati uuendatud 25.05.2021