Looduskaitse

Loodushoidu ja –kaitset võib pidada sama vanaks kui inimkonda. Eestis peetakse aktiivset, riikliku tasandi looduskaitset vähemalt sajandi vanuseks. Looduskaitse tasakaalustab paljude loodusvarasid kasutavate majandusharude tegevust ja on riigile üks olulisim kestliku arengu tagaja.

Keskkonnaagentuuri ülesanded eluslooduse valdkonnas on koguda, töödelda, analüüsida ja avalikustada Eesti looduse ja looduskaitse andmeid, täita riigisisest ja rahvusvahelist aruandluskohustust ning pidada looduskaitselisi andmekogusid. Andmebaasidesse kogutavad andmed looduse ja looduskaitse kohta on aluseks looduskaitsealuste objektide ja liikide ning elupaikade säilitamisele. Nende põhjal saab koostada valdkondlikke ülevaateid ja analüüse ning samuti on andmed abiks rahvusvaheliste kohustuste täitmisel.

Keskkonnaministeeriumi haldusala asutuste looduskaitse osakonnad teevad tihedat koostööd, olles valdkonna ülesanded omavahel ratsionaalselt ära jaotanud. Keskkonnaagentuur kogub ja haldab looduskaitselisi andmeid Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS), mille veebileht asub aadressil www.eelis.ee. EELIS-e abil peame Keskkonnaregistris arvestust Eesti nii juba kui planeeritavate kaitstavate loodusobjektide, võõrliikide, toetuskõlbulike alade, jahipiirkondade ja jahitrofeede ning nendega seotud õigusaktide ja dokumentide üle. Koostöös Eesti Looduseuurijate Seltsi, Lepidopteroloogia Seltsi ja Tartu Ülikooliga haldame ja arendame loodusvaatluste andmebaasi (LVA) ning selle avalikkusele suunatud veebirakendust aadressiga http://lva.eelis.ee. Kogutud ja hallatud andmetele tuginedes koostame regulaarset, iga nelja aasta tagant avaldatavat Eesti looduse kaitse ülevaadet ning panustame teiste riiklike ja rahvusvaheliste keskkonnaalaste ülevaadete koostamisse.

Lisaks koordineerime ja haldame bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist tuleneva kohustusena bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustikku (BTV) aadressiga https://loodusveeb.ee/et ja oleme selle võrgustiku riiklikuks kontaktiks. Täites Euroopa Keskkonnaagentuuri elurikkuse ja looduskaitse andmete riikliku kontakti kohustusi, edastame vaatlusvõrgustikule EIONET regulaarselt ametlikke riiklikke kaitsealuste objektide andmeid, mida kasutavad nii Euroopa Statistikaamet – EUROSTAT kui ka Maailma Looduskaitse ja Seire Keskus (UNEP-WCMC), kes peab ülemaailmset kaitsealuste objektide andmebaasi (WDPA). Andmeid edastame ka OECD-le ja osaleme OECD elurikkuse, vee ja ökosüsteemide töörühma töös.

Taim mehe peopesal

Viimati uuendatud 08.07.2021