Eelarve ja protokollid

Lähtuvalt kehtiva keskkonnaseire seaduse (jõustunud 1. jaanuaril 2017) § 4 lõikest 5 kinnitab keskkonnaseire allprogrammide eelarved koos asjaomaste seiretööde loeteluga valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga. Allpool on leitavad keskkonnaministri poolt kinnitatud eelarved. Varasemad seirenõukogu kinnitatud eelarved, on leitavad seirenõukogu istungite protokollide alt.

19.05.2015

Seirenõukogu kinnitas 2014. a. riikliku keskkonnaseire programmi aruanded. Seirenõukogu vaatas üle 2015. a. riikliku keskkonnaseire programmi raames planeeritud seiretegevused ja eelarvejaotuse ning kinnitas 2015. a. eelarve kogusummas 2 993 133 eurot. Seirenõukogu tutvus uuendatud põhjavee seire allprogrammiga ja kinnitas selle. Seirenõukogu tutvus Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla järelseire 2014. a. tulemustega.

Seirenõukogu istungi protokoll, protokolli lisad ja uuendatud põhjavee seire allprogrammi lisad:

11.09.2014

Seirenõukogu kinnitas 2013. aasta riikliku keskkonnaseire aruandluse tulemused ja aruanded. Seirenõukogu toetas ettepanekut vabade rahaliste vahendite olemasolul toiteainete lisaproovide kogumiseks Peipsi järve hüdrobioloogilise seire raames, samuti toetati ettepanekut taimekaitsevahendite jääkide kontrollanalüüside läbiviimiseks uutes nitraaditundliku ala seirekaevudes. Istungil tehti Keskkonnaministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakonnale ülesandeks kutsuda Seirenõukogu liikmeteks Ain Kallis (kliima), Mart Külvik (elustik) ja Aadu Paist (energeetika). Seirenõukogu hindas põhjavee seire ja mereseire allprogrammide uuendamise seisu — otsustati kokku kutsuda ekspertide töögrupp Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi poolt koostatud uue mereseire allprogrammi analüüsiks.

Istungi protokoll ja selle lisad:

27.03.2014

Seirenõukogu vaatas läbi 2014. aasta riikliku keskkonnaseire Keskkonnaagentuuri poolt koordineeeritavate allprogrammide eelarve. Eelarve kogusuuruseks 2014. aastal on 3 133 016 eurot. Eelarve kinnitatud jaotus on toodud lisas 1, eelarvejaotuse seletuskiri lisas 2.

Istungi protokoll ja selle lisad:

18.09.2013

Seirenõukogu otsustas rahuldada Eesti Geoloogiakeskuse taotluse lisarahastuse osas 2013. aasta seismoseire läbiviimiseks.

03.05.2013

Seirenõukogu istungil arutati Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla järelseire muutmise ettepanekuid, anti ülevaade Keskkonnateabe Keskuse ja Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi liitmisprotsessi seisust ja esitati kokkuvõte 2012. aasta riikliku keskkonnaseire aruandlusest ja seiretulemustest.

Istungi protokoll ja selle lisad:

19.02.2013

Seirenõukogu kuulas ära ja avaldas arvamust Keskkonnaministeeriumi haldusala asutuste liitmise kohta, seoses keskkonnaseisundi hindamise funktsioonide korrastamisega. Vaadati läbi ja võeti vastu otsused Seirenõukogu töökorralduse muutmise kohta.

Istungi protokoll ja selle lisad:

05.02.2013

Seirenõukogu vaatas läbi 2013. aasta riikliku keskkonnaseire Keskkonnaministeeriumi poolt koordineeeritavate allprogrammide eelarve. Eelarve kogusuuruseks 2013. aastal on 2 237 000 eurot. Eelarve kinnitatud jaotus on toodud lisas 1, eelarvejaotuse seletuskiri lisas 2.

Istungi protokoll ja selle lisad:

14.09.2012

Seirenõukogu istungil arutati metsaseire laiendamist varise- ja mullaseirega.

Istungi protokoll ja selle lisad:

11.06.2012

Seirenõukogu istungil arutati piiriveekogude seire küsimusi. 

Istungi protokoll ja selle lisad:

Viimati uuendatud 30.06.2021