Jäätmed

Jäätmeid tekib igas inimtegevuse valdkonnas, mistõttu on need paratamatult saanud igapäevaseks osaks meie elus. Selleks et keskkond säiliks elamiskõlbulikuna ja võimalikult puhtana, on vajalik jäätmetekke ärahoidmine või vähendamine ning jäätmete sihipärane käitlemine vastavalt üldtunnustatud jäätmehierarhiale.

Keskkonnaagentuuri jäätmespetsialistid koondavad, töötlevad ja analüüsivad andmeid kogu riigis tekkivate ja käideldavate jäätmete kohta nii jäätmeliikide, -koguste kui ka tegevus- või tootmisvaldkondade lõikes. Kontrollitud kvaliteediga jäätmealast teavet jagatakse klientidele nii siseriiklikult (avalikkus, lepingulised kliendid ja teised riigiasutused) kui rahvusvaheliselt (ÜRO ja Euroopa Liidu allüksused, Euroopa Keskkonnaamet jt). Viimane võimaldab ühtlasi meie jäätmekäitluse ja laiemalt ka ringmajanduse arenguseisu positsioneerida teiste riikide hulgas ning teha vajaduse korral asjakohaseid järeldusi, et parimate praktikate abil riigisisest jäätmekäitlust edasi arendada – ühelt poolt puhtama keskkonna, teiselt poolt ka säästlikuma majanduse huvides, s.o. jäätmeid kui potentsiaalset ressursi ära kasutades. Sama oluline on ka siseriiklik teavitustöö, mis rajaneb jäätmealase info suunamisel kohalikele omavalitsustele ning ühtlasi igale kodanikule, kes jäätmestatistika vastu huvi tunneb ja oma tegevustes kasutada saab.

Prügikast rohu taustal

Jäätmeandmed koondatakse, töödeldakse ja tehakse vastavalt konfidentsiaalsusnõuetele kättesaadavaks järgnevates Keskkonnaagentuuri hallatavates infosüsteemides:

Viimati uuendatud 31.05.2021