Milleks EMAS?

Milleks EMAS?
 • Majanduslikud põhjused. Energia, vee, toorme, pakkematerjali ja muude ressursside säästlik tarbimine ning korduskasutus aitab kulusid kärpida ning uusi kokkuhoiuvõimalusi leida. Organisatsiooni finantsjuhil on põhjust rõõmustada eelkõige keskkonnajuhtimise juurutamise algetapil, kui majanduslik kokkuhoid ületab tihti julgemaidki prognoose. Hästi toimiv keskkonnajuhtimissüsteemi aitab ennetada ja ohjata tegevusest tulenevaid keskkonnariske, mistõttu on miinimumini viidud ka õnnetustest ja hädaolukordadest tulenev kahju, mille majanduslikud tagajärjed võivad olla ettevõtte jaoks saatuslikud.
 • Suhted ametkondadega. Organisatsioonid, kes tegelevad keskkonna juhtimissüsteemi juurutamisega on ametkondade silmis positiivsel kohal. Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamisega nad näitavad, et hoiavad oma keskkonnamõju kontrolli all.
 • Avalikud hanked ja tarneahelad. Üha enam ettevõtteid ja riigiasutusi on hakanud nõudma tarnijatelt tõendeid tõhusa keskkonnategevuse kohta, nt. ISO 14001 sertifikaadi või EMASi registreeringu olemasolu.
 • Tarbijate nõudmised. Iga päevaga tõuseb tarbijate hulk, kes nõuavad keskkonna- sõbralikumaid tooteid. Keskkonnahoidlike toodete turuosa suureneb pidevalt ja toodete keskkonnanäitajad on üha olulisemad müügiargumendid.
 • Ettevõtte turuväärtus. Tõhusalt toimiv keskkonnajuhtimine tõstab üldjuhul turuväärtust ettevõtte müümise, ostmise või liitumise korral. Suurte rahvusvaheliste ettevõtete keskkonnategevuse tulemuslikkust jälgitakse aktsiaturgudel hoolega juba täna, homme on see reaalsus ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks.
 • Edumeelne juhtimine. Hästi toimiv keskkonnajuhtimissüsteem hõlbustab asja- ja ajakohase teabe kogumist ja töötlemist ning põhjendatud juhtimisotsuste tegemist. Juhtimissüsteem muudab ladusaks suhtlemiseks vajaliku teabe hõlpsamini kättesaadavaks nii oma töötajatele, äripartneritele kui ka teistele huvirühmadele.
 • Toodete ja teenuste kvaliteet. Keskkonnajuhtimisvõtete rakendamine on kvaliteedijuhtimise loomulik edasiarendus. Juhtimisvaldkonnad täiendavad teineteist ja vastavust mõlemale standardile nõuavad tarbijad.
 • Tehnoloogiline areng ja innovatsioon. Ettevõtte vabatahtliku keskkonnategevuse parandamise tulemuseks on tihti uued hoiakud ja ideed, näiteks innovaatilised lahendused tootmistehnoloogias ja toote- või teenusearenduses.
 • Finantsasutused ja kindlustusettevõtted. Keskkonnajuhtimissüsteemi olemasolu võib toetada välisrahastamise saamist või kindlustusmaksete vähendamist. Ettevõtte, mis on rakendanud kõik võimalikud ennetavad keskkonnaohutusmeetmed, on vähendanud tunduvalt õnnetusriske, kohtlevad finantsasutused seda üldjuhul leebemalt.
 • Töötajate motivatsioon. Organisatsiooni keskkonnategevuse tulemuslikkuse paranemine tõstab töötajate eneseteadvust. Inimesed töötavad meelsamini keskkonnasõbralikus organisatsioonis, kus võimaldatakse koolitusi ja hinnatakse kvalifitseeritud tööjõudu ning keskkonnaküsimustega arvestavat tööandjat hinnatakse rohkem.
 • Töötajate ja elanike tervis. Keskkonna- ja ohutusnõuete hoolikas täitmine nt. ohtlike ainete ja toodete käitlemisel, ennetavate meetmete rakendamine ja palju muud samalaadset mõjutab otseselt töö- ja elukeskkonna kvaliteeti.
 • Suhtlemine. Toimiv keskkonnajuhtimissüsteem, mille üks osa on avatus ja korra- pärane teabevahetus kõigi huvirühmadega, tagab hormoonilise kooseksisteerimise ka naabruskonnaga ja sealsete elanikega.
 • Säästev areng. Tuleb tagada keskkonna parenemine ja säilimine. Selleks saab palju teha, kui olla loodusressursse tarbides kokkuhoidlikum ja vähendada liigset kulutamist, suhtuda vastutustundlikumalt.
Puu inimese peopesal

Viimati uuendatud 26.05.2021