Ökomärgise taotlemise ja kasutamisega seotud kulud

Euroopa Liidu ökomärgist (EL ökomärgist) saavad taotleda ettevõtted, kelle toode või teenus kuulub tooterühma, millele on loodud ökomärgise kriteeriumid.

1. Ühenduse ökomärgise (edaspidi ökomärgis) kasutamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:

  • mikroettevõte 200 eurot;
  • väike- ja keskmise suurusega ettevõte ning arenguriikidest pärit ettevõte 250 eurot;
  • suurettevõte 320 eurot.

2. Ökomärgise tootel kasutamise õiguse eest tasutakse aastas riigilõivu:

  • mikroettevõte 50 eurot;
  • väike- ja keskmise suurusega ettevõte ning arenguriikidest pärit ettevõte 100 eurot;
  • suurettevõte 200 eurot.

3. Ettevõtete klassifitseerimisel lähtutakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), lisas 1 nimetatud kriteeriumidest.

4. Kui ettevõte klassifitseerub alternatiivsete kriteeriumite tõttu mitme erineva ettevõtte klassi hulka, loetakse ta suurema ettevõtte klassi kuuluvaks.

5. Ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis (EMAS) registreeritud või ISO 14001 standardi alusel sertifitseeritud taotleja taotluse menetlemise tasu vähendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 66/2010 ja seda muutvas määruses (EL) nr 782/2013 sätestatud korras ja ulatuses.

Riigilõivu tasumine pangaülekandega:

Saaja nimi: Rahandusministeerium
Saaja konto:
SEB pank – IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011; BIC ehk SWIFT kood – EEUHEE2X
Swedbank – IBAN EE93 2200 2210 2377 8606; BIC ehk SWIFT kood – HABAEE2X
Luminor Bank – IBAN EE70 1700 0170 0157 7198; BIC ehk BIC SWIFT kood – SWIFT: NDEAEE2X
Viitenumber 2900072987

EL ökomärgise logo

Lisaks taotlemise ja kasutamisega kaasnevatele kuludele, peab arvestama ka:

  • Tööajakulu

Tööajakulu ökomärgise taotlemise protsessi läbiviimiseks sõltub ettevõtte ja toote omapärast, andmete olemasolust ja kättesaadavusest, kaasatud inimeste arvust (nii ettevõtte töötajate kui väliste ekspertide omast), lisatestide tegemise vajadusest jne.

  • Katsetamis- ja kontrollimiskulud

Taotlejad maksavad kriteeriumidele vastavuse kontrollimis- ja katsetamiskulud ise.

  • Seadmete ja tootmise ümberseadistamise kulud, lisainvesteeringud, toote koostisega seotud lisakulud jms.

Need kulud katab taotleja.

Viimati uuendatud 24.05.2021