Enne märgise taotlemist...

 • Esmalt peab ettevõte otsustama, mis on märgise taotlemise motiiv ja sellest saadav kasu.
 • Seejärel tuleb hinnata, kas ettevõttel on õigust märgist taotleda. Ökomärgist võivad taotleda kõik tööstus- ja teenindusettevõtted, st tootjad, importijad, teenuste osutajad, hulgi- ja jaemüüjad, kelle toodetele/teenustele on välja töötatud EL ökomärgise andmise kriteeriumid. Kriteeriumid ja tingimused leiate siit ja siit.

Taotluse koostamine:

 • Kui ettevõte võib märgist taotleda, tuleks ettevõttel võtta ühendust pädeva asutusega, kes annab teavet märgise taotlemise protseduuri ning selle kohta, mis dokumendid tuleb märgise taotlemiseks esitada jms. Eesti pädev asutus on Keskkonnaagentuur.
 • Ettevõte peab hindama ja tõendama oma toote vastavust ökomärgise andmise kriteeriumidele, mis on kõige olulisem ja aeganõudvam osa. Selleks tuleb muuhulgas teha kriteeriumides nimetatud katsed ja esitada nõutud deklaratsioonid.
 • Pärast kriteeriumidele vastavuse hindamist ja dokumentide läbi vaatamist tuleb täita ökomärgise taotlusvorm. EL ökomärgise taotlusvormidega (tooterühmade kaupa) saab tutvuda siin.
 • Täidetud taotlusvormile tuleb lisada ökomärgise andmise kriteeriumides ja taotlusvormis nimetatud tõendusmaterjalid – katsete tulemused, toote tehnilised dokumendid (nt ohutuskaardid, tooraine deklaratsioonid), taotleja enesedeklaratsioonid, fotod vms.

Taotluse esitamine:

 • Täidetud taotlusvorm koos tõendusmaterjalidega tuleb esitada pädevale asutusele allkirjastatult.
 • Taotlusele tuleb lisada ka märgise taotlemise riigilõivu tasumise kinnitus. Riigilõivu suurus ja selle soodustused on esitatud siin.
 • Taotlus esitatakse selle riigi pädevale asutusele, kus toodet peamiselt toodetakse. Kui tootmine või turustamine toimub mitmes liikmesriigis või osaliselt väljaspool Euroopa Liitu, siis esitatakse taotlus vabalt valitud liikmesriigi pädevale asutusele – üldjuhul selles riigis, kus toodet peamiselt toodetakse või turustatakse. Eesti pädev asutus on Keskkonnaagentuur. Teiste riikide pädevate asutuste kontaktid leiate siit.

Taotluse hindamine ja ökomärgise saamine:

 • Pädev asutus hindab esitatud taotlust ning teeb otsuse tootele ökomärgise andmise kohta.
 • Kui taotluses esineb puudusi, tuleb taotlejal need kõrvaldada – nt esitada puuduolevad dokumendid vms.
 • Kui taotlus ning lisamaterjalid vastavad nõuetele, võib pädev asutus soovi korral korraldada külastuse ökomärgist taotlevasse ettevõttesse, et kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust. Sellest tuleb ettevõtet eelnevalt teavitada.
 • Ökomärgise taotluses esitatud andmed on konfidentsiaalsed.
 • Taotleja saab ökomärgise kasutamise õiguse pärast kõikidele EL ökomärgise andmise kriteeriumide vastavuse tõendamist ja ökomärgise kasutamise lepingu sõlmimist.
 • Ökomärgise kasutamise eest tuleb tasuda riigilõivu.

Tutvu ka EL ökomärgise kasutamise tingimustega

Lisainfo: marilis.saul@envir.ee ja katlin.kurg@envir.ee

EL ökomärgise logo

Viimati uuendatud 11.10.2021