Vesi

Veeindikaatorid.

Veerandsaja aasta jooksul on Eestis heitveega keskkonda juhitud üldlämmastiku koormus langenud 5 korda, üldfosfori koormus 12 korda.

Punktreostusallikateks nimetatakse kindla asukohaga seotud konkreetseid objekte (vee valdkonnas nt reoveepuhastite „toruotsad“ ehk heitveelaskmed, tööstusettevõtete heitvee väljalaskmed, sadeveelaskmed jmt), mille kaudu juhitakse keskkonda heitvett ja koos sellega saasteaineid. Punktreostusallikateks loetakse ka näiteks loomalaudad, sõnnikupatareid või muud taolised piiritletavad objektid, millest satub keskkonda saasteaineid.

Heitvee keskkonda juhtimiseks on veeseaduse kohaselt vaja vee erikasutusluba. Vee erikasutajad esitavad kord aastas oma veekasutuse aruande, kus muu hulgas teavitavad ka oma reostuskoormustest. Vee erikasutajate esitatud aruandluse põhjal koostab Keskkonnaagentuur Eesti veekasutuse koondülevaate.

Indikaator näitab heitveega keskkonda, peamiselt pinnaveekogudesse juhitud saasteainete koguseid aastas ehk aastast reostuskoormust terve Eesti kohta summaarselt. Summeeritud on vaid vee- või muu keskkonnaloa alusel raporteeritud heitvee koormused, seega võib tegelik reostuskoormus olla veidi suurem. Reostuskoormused on esitatud tuhandetes tonnides aastas. Arvesse pole võetud elektrijaamade jahutusvee väljalaskmetest pärinevat koormust, kuna antud protsessi käigus vee keemiline koostis ei muutu ning taoline heitvesi ei vaja hilisemat puhastamist.

Graafikul esitatud saasteained BHT7, N-üld ja P-üld on heitvee põhinäitajad, mille kaudu hinnatakse ka veekogude seisundit ja veekvaliteeti:

  • BHT7 ehk biokeemiline hapnikutarve 7 ööpäeva jooksul näitab vajaminevat hapniku hulka, mis kulub mikroobidel ühes liitris vees oleva orgaanilise aine lagundamiseks seitsme ööpäeva jooksul. Seega vähendab veekogusse juhitav heitvesi tõenäoliselt vee hapnikusisaldust, mis omakorda mõjutab sealseid veeorganisme, eriti kalaliike, kes on vee hapnikusisalduse suhtes tundlikumad;
  • N-üld ehk üldlämmastik on üks taimetoitainetest, mille liig põhjustab veekogude eutrofeerumist ehk kinnikasvamist.
  • P-üld ehk üldfosfor põhjustab taimetoitainena veekogude eutrofeerumist ehk kinnikasvamist.

Reostuskoormusi tuleb vähendada eelkõige suublaks olevate veekogude eutrofeerumise vähendamiseks ja ennetamiseks. Eutrofeerumine on toitainete (peamiselt fosfori ja lämmastiku) üleküllusest tingitud taimestiku ja fütoplanktoni liigne kasv. Eutroofses veekogus võivad ühed liigid hakata vohama teiste arvelt, mistõttu vaesustuvad kooslused liigiliselt. Taimede ülemäärase kasvuga seonduvad lagunemisprotsessid, mis põhjustavad orgaanilise aine akumuleerumist, põhjalähedastes veekihtides hapnikupuudust ja veekvaliteedi üldist langust, mis omakorda mõjutab negatiivselt ülejäänud vee-elustikku (näiteks kalu). Seetõttu on meie veekogude hea seisundi huvides vaja piirata inimtekkelist toitainete reostuskoormust.

Reostuskoormused on Eestis paarikümne aastaga oluliselt vähenenud. Ühelt poolt on see tingitud ENSV-aegse suurtööstuse lõppemisest ja rahvastiku arvu vähenemisest, teiselt poolt aga on tehtud suuri investeeringuid reoveepuhastite rajamisse ja uuendamisse. Aastatel 2000–2016 on joogi- ja heitveetaristusse investeeritud kokku ligi 1,09 miljardit eurot.

Pika aegreana (kokku 26 aastat) on Eesti N-üld reostuskoormus vähenenud 5 korda, P-üld 12 korda ja BHT7 lausa 18 korda. Tundub, et miinimumtase on saavutatud ning viimase 4 aasta jooksul on koormused püsinud stabiilsetena. Arvestades Eesti väikest pindala, võib riiklikku statistikat mõjutada aga ka üheainsa suure tehase avamine või sulgemine.

Positiivne näide riikliku statistika mõjutamise kohta on see kui 1996. aastal hakati pikalt Emajõkke juhitud puhastamata reovett puhastama. Peale seda on Emajõe vee seisund Tartus paranenud, kuid murettekitavad on leitud ohtlike ainete ja pestitsiidide jäägid Emajõest. Täpsemat infot Emajõe kohta leiab Tartu linna keskkonnaseisundi ülevaatest.

Eesti suuremad veetarbijad on Ida-Virumaal paiknevad elektrijaamad, mis tarbivad ligikaudu 68% koguveevõtust. Ligikaudu 18% veevõtu kogusest moodustab kaevandustest ja karjääridest väljapumbatav kuivendusvesi.

Veevõtt iseloomustab inimtegevuse survet keskkonnale. Veevõtuks on veeseaduse kohaselt vaja vee-erikasutusluba, kui soovitakse võtta pinnavett, sealhulgas jääd, enam kui 30 kuupmeetrit ööpäevas või võetakse põhjavett rohkem kui 150 kuupmeetrit kuus või rohkem kui 10 kuupmeetrit ööpäevas. Indikaator näitab vee-erikasutusluba omavate isikute (sh vee-ettevõtjate) aastaaruannetes raporteeritud veevõttu põhjaveest ja pinnaveekogudest miljonites kuupmeetrites aastas. Kuna vee erikasutusluba pole vajalik kõigile veevõtjatele, kes võtavad eelpoolmainitud hulkadest vähem vett, on tegelik veevõtt Eestis tõenäoliselt suurem. Näiteks pole veevõtu arvestuses oma kaevuga individuaalelamud, sest nende veevõtt jääb allapoole nimetatud künniskogust.

Umbes 68% Eesti koguveevõtust moodustab Ida-Virumaa elektrijaamade jahutusvesi. Jahutusvett võetakse peamiselt Narva jõest ning see juhitakse pärast jahutusprotsesse jõkke tagasi (aastas kuni 1,3 mld kuupmeetrit). Vee keemiline koostis jahutusprotsessi käigus ei muutu (st vesi ei vaja hilisemat puhastamist), kuid tagasijuhitav vesi võib temperatuurilt olla veidi soojem kui jõevesi. Kuna elektrijaamad paiknevad üksteise suhtes allavoolu, on ka jahutusvesi nn topeltkasutuses – ülesvoolu asuv Eesti elektrijaam juhib oma jahutusvee tagasi Narva jõkke, millest võtab omakorda vett allavoolu asuv Balti elektrijaam.  

Elektrijaamade jahutusvee kogus sõltub elektritoodangust, mis 2016.-2017. aastal küll suurenes, kuid 2018. aastast on langustrendis. Eesti elektritoodang oli 2019. aastal ligikaudu 50% väiksem kui 2018. aastal. Tootmismahu vähenemine oli peamiselt tingitud tootmiskulu suurenemisest, mida mõjutas CO2 heitmekvoodi turuhinna kallinemine ligi 50% võrra. Seetõttu on elektrienergia toodang 2019. aastal vähenenud 4,8 TWh (s.o 4850 GWh) võrra ning sellega koos ka jahutusveevõtt. Jahutusvee osa Narva jõe aasta keskmisest äravoolust on 7–20%, keskmiselt 13%.

Teine suurem võetava vee liik (osakaal umbes 18%) on kaevandustest ja karjääridest väljapumbatav kuivendusvesi (vt joonist Veevõtt 2019. aastal). Selle kogus sõltub paljuski sademete hulgast, sest mida sademeterohkem on aasta, seda suuremad on paratamatult ka ärajuhitava kaevandus- ja karjäärivee kogused, kus maapinda imbunud sademevesi on segunenud põhjaveega.

2018. aasta oli väga sademetevaene, Eesti keskmine sademete hulk oli Riigi Ilmateenistuse meteoroloogia aastaraamatute andmetel kõigest 506, viimase 10 aasta keskmine on 666 mm. Seetõttu on ka väljapumbatava kaevandus- ja karjäärivee hulk 2018. aastal võrreldes 2017. aastaga 18% võrra vähenenud. 2019. aastal oli sademeid normi jagu, erinevalt aastast 2018, mis paistis silma äärmiselt sademetevaesena. Seetõttu on ka väljapumbatava vee hulk 2019. aastal võrreldes 2018. aastaga 9% võrra kasvanud.

Ülejäänud pinna- ja põhjaveevõtt moodustab seega vaid ligi 13,5% koguveevõtust. Nii pinna- kui ka põhjaveevõtt on olnud koguseliselt stabiilsemad võrreldes jahutus- või kaevandusveega. 2019. aastal on veevõtt vähenenud, sest sademeid oli rohkem ja suvi ei olnud põuane.

Täpsema ülevaate Eesti iga-aastase pinna- ja põhjaveevõtu kohta saab veekasutuse aastaaruannetest ning põhjavee bilansi aruannetest.

Perioodil 1992–2019 on Eestis tarbitava olmevee kogus vähenenud 2,2 korda. Tarbitava olmevee langus on eelkõige tingitud ühisveevärkide rekonstrueerimisest ja vee hinna tõusust, mis on ajendanud tarbijad säästlikumalt vett kasutama.

Keskmiselt tarbib iga Eesti elanik ligikaudu 87 liitrit vett ööpäevas ja võrreldes keskmise Euroopa Liidu tarbijaga on see 2 korda väiksem tarbimiskogus.

Veekasutuse indikaator näitab, missuguses valdkonnas ja kui palju kasutatakse veevõtul ammutatud vett. Indikaator peegeldab vee-erikasutusluba omavate isikute (sh vee-ettevõtjate) aastaaruannetes raporteeritud veekasutust miljonites kuupmeetrites aastas.

Veekasutuse puhul ei eristata pinna- ja põhjavett, vaid esitatakse veekasutus valdkonniti summaarselt. Veekasutuse ülevaadetes eristatakse tarbimisliikidena olmeveekasutust, tootmist (tööstuslik veekasutus) ja tootmise jahutusvett, põllumajandust, niisutust, energeetikat (lisaks eraldi elektrijaamade jahutusvesi, vt indikaator pinna- ja põhjaveevõtt) ning muud veevõttu. Esitatud graafikul on näidatud kolme olulisema veekasutusliigi (olme, tootmine, põllumajandus) muutumist ajas. Veevõtus suurima osa moodustav jahutusvesi kasutatakse ära elektrijaamade jahutusveena (ca 1,3–1,5 mlrd kuupmeetrit/a), mistõttu pole seda siinsel graafikul esitatud.

Eelneval 16 aastal on tootmise veekasutus vähenenud ca 44 mln kuupmeetrilt ligikaudu 29 mln kuupmeetrile (vähenemine 35%). Väikseim oli tööstuslik veekasutus 2009. aastal (24 mln kuupmeetrit) – see peegeldab ilmselt toonase majanduskriisi mõju. 2019. aastal hüppeline kasv tuleneb karjääri- ja kaevandusvee arvestamisest tootmise ja tööstuse hulka.

Põllumajanduslik veekasutus (sh loomade jootmisvesi) on olnud stabiilselt 4–4,9 mln kuupmeetrit/a. Lisaks põllumajanduslikule veekasutusele peetakse veekasutuses arvestust ka niisutusvee koguste üle, mis on umbes 10% põllumajanduslikust veekasutusest (0,5 mln kuupmeetrit/a). Kuna niisutusvee kogused on väiksed, pole neid kõnealusel graafikul näidatud.

Olmevee ehk joogiveena käsitleb veeseadus vett, mis on mõeldud joomiseks, toiduvalmistamiseks või muuks olmeotstarbeks, olenemata vee päritolust ning sellest, kas see toimetatakse kätte jaotusvõrgu kaudu, paagiga, pudelites või mahutites. Siinsetel graafikutel on esitatud ühisveevärgist tarbitavad joogiveekogused.

Terviseameti 2018. aasta andmetel kasutab ligikaudu 87,63% elanikest ühisveevärgi vett, ülejäänud osa saab vett individuaalsetest puur- ja salvkaevudest. Veekasutuse aruandlust ei esita individuaaltarbijad, kelle veevõtt on väike (põhjavett võetakse < 150 kuupmeetrit kuus, pinnavett < 30 kuupmeetrit ööpäevas) ning need, kes seetõttu ei vaja vee-erikasutusluba (umbes 11% elanikest) ja jäävad veekasutuse statistikast välja.

Võrreldes 2019. ja 1992. aastate andmeid, siis on elanike arv Eestis vähenenud umbes 182 000 võrra (vähenemine 12%) ning tarbitava olmevee kogused umbes 2,5 korda – 104 mln kuupmeetrilt umbes 42 mln kuupmeetrini aastas. Ühelt poolt on see tingitud ühisveevärkide rekonstrueerimisest, mis on oluliselt vähendanud lekkeid, teiselt poolt on aga tõusev vee hind, sundinud tarbijaid säästlikumale veekasutusele. Alates 2007. aastast on vee keskmine hind tõusnud ligi 2 korda  – 0.7-lt 1.3 eurole kuupmeetri eest (Eesti vee-ettevõtete liidu liikmeskonna andmed).

Ühe elaniku kohta on olmevee tarbimine paarikümne aastaga langenud kuni 2,2 korda – 68,8-lt 32 kuupmeetrini aastas. Viimasel viiel aastal on olmevee tarbimine elaniku kohta olnud stabiilselt 30–32 kuupmeetrit aastas ehk 83–87 liitrit ööpäevas (umbes 8 ämbritäit vett inimese kohta ööpäevas). See on ligi 2 korda vähem kui Euroopa Liidu keskmised näitajad: Euroopa Keskkonnaagentuuri andmetel tarbib keskmine Euroopa Liidu linnaelanik vett 147 liitrit ööpäevas (15 ämbritäit ööpäevas). Maakonniti erineb olmevee kasutus elaniku kohta umbes kolm korda – väikseim on olmevee kasutus saartel, suurimad tarbijad on aga Ida-Viru, Pärnu ja Harju maakond. Ilmselt on tegemist pigem statistilise erinevusega, mis tuleneb ühisveevarustuse väljaehitamisest (hajaasustuses individuaalsed kaevud, ühisveevärgid tiheasustusaladel) ja veekasutuse aruandluse esitajate hulgast erinevates maakondades.

2000. a vastu võetud veepoliitika raamdirektiivi põhieesmärk oli, et 2015. a saavutavad kõik veekogumid (jõed, järved, rannikumeri, põhjavesi) vähemalt hea keskkonnaseisundi. Paraku ei suudetud seda eesmärki saavutada ei Eestis ega ka Euroopas ning praegu seatakse sihte 2021. a ja 2027. a perspektiiviga.

Indikaator näitab vähemalt hea ökoloogilise seisundi saavutanud pinnaveekogumite osakaalu Eestis. Lisaks ökoloogilisele seisundile hinnatakse ka veekogumite keemilist seisundit (ohtlike saasteainete sisaldust veekeskkonnas), kuid andmete vähesuse tõttu pole keemilist seisundit siinse indikaatori kõrval arvestatud. Ökoloogiline seisund on seisundiindikaator, mille põhjal kavandatakse veekaitsemeetmeid. Veekogumite hea seisundi saavutamiseks koostatakse kuueaastase perioodiga veemajanduskavad, mille raames viiakse ellu meetmeid veekogumite seisundi parandamiseks.

Eestis oli kuni 2020 aastani kokku eristatud 750 pinnaveekogumit: 644 vooluveekogudel, 90 järvedel ning 16 rannikumeres.  Alates 2020. aasta aprillikuust on pinnaveekogumeid 744: 635 vooluveekogudel, 93 seisuveekogudel ja 16 rannikumeres. Kõik need veekogumid oleks pidanud 2015. aastaks saavutama hea seisundi (eesmärk 100%), kuid eesmärgi poole alles liigutakse.

Ökoloogilise seisundi all mõeldakse eelkõige vee-elustiku (vee- ja kaldataimed, vetikad, suurselgrootud põhjaloomad, zooplankton, kalad) seisundit ja seda mõjutavaid muid näitajaid (hüdromorfoloogia, veekvaliteet, saasteainete sisaldus vees) ning nende häiritust inimtegevuse tõttu (pinnaveekogumite ökoloogilise seisundi hindamist kirjeldab keskkonnaministri määrus nr 19). Ökoloogilist seisundit kirjeldatakse järgmiste kvaliteediklassidena:

Ökoloogilist seisundit kirjeldatakse järgmiste kvaliteediklassidena:

1. väga hea – inimtegevusest tulenevaid muutusi pole või need on tühised;

2. hea – inimtegevusest tulenevad muutused bioloogilistes näitajates on väiksed, veekogu hüdromorfoloogilisi omadusi pole muudetud nii, et see mõjutaks elustikku, jõgedes pole voolutakistusi (näiteks paise);

3. kesine – inimtegevusest tulenevad bioloogiliste näitajate muutused on võrreldes looduslike võrdlusveekogudega (referentsveekogudega) mõõdukad (suuremad kui heas seisundis veekogus), veekogu võib mõjutada näiteks maaparandus või esineda voolutakistusi;

4. halb – bioloogilised näitajad erinevad suuresti referentstingimustest, suur osa bioloogilistest tavakooslustest puudub;

5. väga halb – bioloogilised näitajad kalduvad väga tugevasti kõrvale referentstingimustest või elustik puudub.

Veekogu ökoloogilise seisundi hindamisel lähtutakse eelkõige bioloogilistest näitajatest ning seisundihinnang antakse halvimas seisundis oleva bioloogilise kvaliteedielemendi järgi.

Veekogumite ökoloogilist seisundit on praeguse metoodikaga hinnatud alates 2010. aastast. Kuna seda tehakse seireandmete põhjal, siis esimeseks hindamisperioodiks oli andmeid kogunenud napilt, mistõttu anti seisundihinnangud paljuski ekspertarvamusega. Hiljem seiretegevuse laienemisel ja andmestiku suurenedes on selgunud, et eksperthinnangud võisid olla liiga optimistlikud ning reaalsed mõõtmised ei kinnitanud esialgseid eksperthinnanguid veekogumite seisundi kohta. Seetõttu on ka graafikul kujutatav seisundite muutuste trendijoon langustrendiga. Teiseks põhjuseks on hindamisskaalade muutused. Näiteks Euroopa tasandil tehtud seisundihindamise võrdluskatsete tulemusel selgus, et meie rannikumere kohalik hindamissüsteem tuli rangemaks teha.

Veekogumite seisundit hinnatakse seire põhjal, mida tehakse valdavalt kuueaastase rotatsioonitsükliga. See tähendab, et enamikku veekogumitest seiratakse iga kuue aasta tagant. Vaid väikest osa veekogumitest (võrdlusveekogumid) seiratakse iga aasta või kolmeaastase rotatsioonitsükliga. Indikaatori arvutamisel kasutatakse viimase seireaasta tulemusi. See tähendab, et kui viimati seirati veekogumit näiteks 2013. a ja anti seisundihinnang nende andmete põhjal, siis 2017. a veekogumite koondhinnangus kajastub selle veekogumi puhul 2013. a seisundihinnang. Aastas seiratakse umbes 50 vooluveekogumit, 30 järve ja kuut rannikuveekogumit. Kõigi ülejäänud kogumite puhul kasutatakse varasemate aastate seire- ja hinnangutulemusi.

Peamiselt eelmainitud põhjustel (uued seireandmed ei kinnita varasemaid eksperthinnanguid seisundi kohta, muutunud on hindamissüsteem ja keskkonnanormid) on Eesti pinnaveekogumite seisundihinnangud liikunud pigem halvenemise suunas. Vaid vooluveekogumitest on veidi üle poolte puhul eesmärk saavutatud. Järvedest on heas või väga heas seisundis 2019. a andmetel vaid 39% kogumitest.

Täpsemalt vaata veekogumite seisundite kohta Keskkonnaagentuuri veebilehelt.

Indikaator näitab Eesti rannikuveekogumite ökoloogilise seisundi hinnangut eesmärgi (vähemalt hea ökoloogiline seisund) suhtes. Ökoloogilise seisundi hindamise põhimõtteid on kirjeldatud indikaatori Veekogumite seisund juures.

Indikaator on arvutatud järgmiselt: ökoloogilise seisundi hindamise 5-palli skaalal vastab väga heale seisundile 1 pall, heale 2 palli, kesisele 3 palli, halvale 4 palli ja väga halvale seisundile 5 palli. Kaugust eesmärgist mõõdetakse jagades eesmärgi väärtuse (hea seisund = 2 palli) tegeliku seire käigus mõõdetud väärtusega (näiteks kesine = 3 palli). Mida lähemale on jagatis ühele, seda lähemal ollakse eesmärgile. Kui väärtus on üle 1, on eesmärk saavutatud ja ületatud. Graafikul on arvestatud kõigi 16 rannikuveekogumi ökoloogilist seisundit aasta keskmisena (kogumite seisundihinnangud pallidena on aastati summeeritud ja jagatud 16-ga ning seejärel eesmärk „2“ jagatud saadud keskmisega).

Läänemerd peetakse üheks inimtegevusest mõjutatuimaks mereks maailmas. Arvestades meres toimuvate protsesside aeglust ning merre kogunenud varasemat reostust, pole rannikumere hea seisundi saavutamine lähiaastakümnel ilmselt võimalik.

Viimastel aastatel antud seisundihinnangud näitavad stabiilset kesist ökoloogilist seisundit (eelkõige fütoplanktoni näitajate ja toitainete kõrge sisalduse tõttu) ning vaid üksikud kogumid on mõnel aastal kvalifitseerunud heasse ökoloogilisse seisundisse. 2019. a seisuga koostatud veemajanduskavade andmete põhjal oli rannikumere 16-st kogumitest heas ökoloogilises seisundis vaid Hara lahe rannikuvesi. Rannikuveekogumite eesmärgi saavutamist illustreerib alljärgnev joonis (2019. a veemajanduskavade seisuga):

Läänemere üheks olulisemaks halva seisundi põhjustajaks on tänapäeval eutrofeerumine. Eutrofeerumine kujutab endast veekogu rikastumist toitainetega (lämmastik ja fosfor), mille liigne sisaldus põhjustab mereökosüsteemis probleeme: suureneb primaarproduktsioon, tihenevad veeõitsengud, kahaneb vee läbipaistvus, väheneb hapniku sisaldus põhjalähedases kihis. Alates 20. sajandi algusest on Läänemeri muutunud väga eutrofeerunud merekeskkonnaks ja tänaseks päevaks on enamik piirkondadest toitainetega ülekoormatud.

Läänemere seisundi probleemid ei ole riigipõhised, seega peab nendega tegelema koostöös teiste riikidega. Selleks loodi 1974. aastal Läänemere merekeskkonnakaitse komisjon ehk Helsingi komisjon (HELCOM), mille eesmärk on Läänemere merekeskkonda saasteallikate eest kaitsta. Samal aastal kirjutasid kõik Läänemere rannikuriigid alla Läänemere merekeskkonna kaitse konventsioonile ehk Helsingi konventsioonile, mille eesmärk on kaitsta Läänemerd tööstuse ja muude inimtegevuse põhjustatud keskkonnaprobleemide eest. 1992. aastal ajakohastati Helsingi konventsiooni ja ka Eesti ühines sellega.

2007. aastal võeti vastu HELCOMi Läänemere tegevuskava (BSAP), mis on tervisliku merekeskkonna ambitsioonikas ja terviklik piirkondlik meetmete ja tegevuste programm. BSAP üldeesmärgiks oli saavutada Läänemere hea keskkonnaseisund aastaks 2021. Selle raames tunnistati ka vajadust vähendada toitainete sissekannet merre. Kuigi üldist eesmärki ei saavutatud, on plaan andnud enneolematuid tulemusi ja teadmisi.

Konventsiooni ja BSAP eesmärkide saavutamiseks peavad kõik lepinguosalised riigid koguma ja raporteerima usaldusväärseid andmeid. Eesti raporteerib igal aastal Läänemerre suubuvate jõgede, seiramata rannikualade ja punktallikate (näiteks reoveepuhastid, tööstused ja kalakasvandused)  toitainete, orgaaniliste ainete ja raskmetallide koormusi. Koormuste arvutused põhinevad Eesti riiklikul seire programmil ja ettevõtete veekasutuse aastaaruandluse andmetel ning arvutused järgivad PLC-Water juhiseid.

Joonis 1.  Eestist pärit toitainete koormused Läänemerre.

Toitainete sissekanne Läänemerre (Joonis 1) sõltub inimtegevusest veekogude valgalas, aga on ka tugevalt mõjutatud meteoroloogiliste ja hüdrograafiliste tingimuste kõikumistest. Suurenenud sademete hulk suurendab äravoolu maismaalt ja selle tulemusena suureneb võrreldes kuivade aastatega toitainete sissekanne jõgedest Läänemerre. Samuti aitab lume- ja jääkatte esinemine äravoolu vähendada, mistõttu põhjustavad väiksema lume- ja jääkattega soojemad talved tõenäoliselt suurenenud äravoolu ja sellest tulenevalt suuremat toitainete sissekannet. Punktallikatest pärit koormus aga üldjuhul ei ole sademete kõikumistest sõltuv.

Joonis 2. Eestist Läänemerre jõudvate lämmastiku- ja fosforikoormuste allikad.

Eestist pärit lämmastiku ja fosfori koormus Läänemerre oli 2019. aastal vastavalt 28187,1 t ja 568,4 t. Ligikaudu 1,7% kogu lämmastikukoormusest pärines otse Läänemerre juhtivatest punktallikatest ning ülejäänud koormus transporditi jõgede kaudu või seiramata aladelt (Joonis 2. Seiratud jõgedest, seiramata alalt ja piiriülestest jõgedest). Fosfori puhul oli punktallikate osakaal suurem, umbes 4,8%. Peamine osa punktallikate toitainete koormusest pärineb reoveepuhastusjaamadest, mis moodustavad 96% lämmastiku ja 92% fosfori kogu punktallikatest pärit koormusest.

Täpsemalt on võimalik tutvuda HELCOM’le raporteeritud toitainete koormuste algandmetega laadides alla Exceli formaadis faili. Lisaks on võimalik tutvuda ka teiste raporteeritud parameetrite hinnanguliste koormustega hüdrokeemiajaamades külastades veebirakendust EstModel.app.

Viimati uuendatud 08.07.2021