Elusloodus ja mets

Eluslooduse ja metsa indikaatorid.

Võõrliigid on inimtegevuse tagajärjel väljapoole oma looduslikku levilat levinud liigid. Invasiivsed on need võõrliigid, kes on suutnud looduses püsima jääda ning oma arvukuse või elutegevusega ohustavad kohalikku elustikku ja kooslusi. Sageli on võõrliigi uude kohta jõudmise ja invasiivsuse ilmingute vahe väga pikk, mõnikord lausa sadakond aastat. Näiteks leiti verev lemmalts Eesti loodusest esimest korda 1939. aastal, kuid invasiivsuse märgid hakkasid ilmnema alles kümmekonna aasta eest.

Verev lemmalts. Foto: Madli Linder

Seisuga 01.01.2020 on Eestis võõrliike registreeritud kokku 997, kuid kuna seni on puudunud võõrliikide süstemaatiline seire ja inventuurid, võib nende hulk tegelikkuses olla isegi üle kahe tuhande.

Võõrliigid jaotatakse oma ohtlikkuselt neljaks: invasiivsed, potentsiaalselt invasiivsed, mitte-invasiivsed ja määratlemata staatusega. Eestis teadaolevatest võõrliikidest loetakse invasiivseks 65 ja potentsiaalselt invasiivseks 72 liiki, enamiku invasiivsus on määramata.

Liigirühmadest on enim võõrliike taimede (749 liiki ehk üle 75% liikidest), sh õistaimede hulgas (737 liiki), millele järgnevad lülijalgsed 158 liigiga. Ka invasiivsete liikide hulgas on just soontaimed esikohal 44 liigiga. Uuri lähemalt väljaandest „Eesti looduse kaitse aastal 2020“.

Võõrliikide jaotus invasiivsuse ja liigirühma järgi Eestis

Eesti looduskaitse arengukavas aastani 2020 ja kliimamuutustega kohanemise arengukavas aastani 2030 on indikaatoriks ka Eestisse sisse tulnud uute invasiivsete võõrliikide arv aastas. Seni on selleks loetud 2–3 liiki aastas, sihttase on 0–1 liiki aastas.

Looduskaitseseaduse järgi on kaitsealused liigid jaotatud nende ohustatuse järgi kolme kaitsekategooriasse. Kõige ohustatumad liigid kuuluvad I kaitsekategooriasse ning kõige vähem ohustatud III kaitsekategooriasse. I ja II kaitsekategooriasse kuuluvate liikide nimekirjad kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega ning III kaitsekategooria liikide nimekiri keskkonnaministri määrusega. Viimati muudeti kaitstavate liikide nimekirja aastal 2014.

Liikide kaitsekategooriate muudatused 2014. aastal

Liik

Varasem kategooria

Kategooria alates 2014

Saaremaa sõrmkäpp

polnud kaitse all

II

rabaluga

polnud kaitse all

II

pügmee-nahkhiir

polnud kaitse all

II

sinihall luga

I

arvati kaitse alt välja

kare jürilill

III

arvati kaitse alt välja

küürlemmel

III

arvati kaitse alt välja

villane katkujuur

III

arvati kaitse alt välja

müür-nokksammal

III

arvati kaitse alt välja

pehme koeratubakas

I

II

Corda porella

II

III

kivi-lõhiskupar

II

III

sile kardhein

II

III

suurelehine porellak

II

III

eesti soojumikas

III

II

emaputk

III

II

karvane maarjalepp

III

II

kuninga-kuuskjalg

III

II

madal unilook

III

II

meklenburgi timmia

III

II

nõmmnelk

III

II

tundra vesisirbik

III

II

Praegu kuulub I kaitsekategooriasse 64, II kaitsekategooriasse 267 ja III kaitsekategooriasse 237 liiki. Arvuliselt on kõige rohkem kaitse all soontaimeliike, protsentuaalselt aga kahepaikseid ja roomajaid, kellest on kaitse all kõik Eesti liigid. Vetikaliike Eestis kaitse alla võetud pole.

Kaitsealuste liikide jagunemine kaitsekategooriatesse liigirühmade kaupa ja kaitsealuste liikide osakaal (%) liigirühma liikide üldarvust

Üks elurikkuse säilitamise olulisemaid aluseid on liigi (või liigisisese taksoni) väljasuremisriski ehk ohustatuse hindamine, mille teaduslikud alused töötati välja juba möödunud sajandi keskpaigas. Tänapäeval on punane nimestik eelkõige andmebaas looduses elavate liikide seisundi kirjeldamiseks, lähtudes kas globaalsest või piirkondlikust väljasuremisriskist. See andmebaas on loodushoiu tegevuste kavandamise lähtekohaks. Liikide seisundi hindamiseks on välja töötatud ohustatuse kategooriate süsteem ja kriteeriumid, mille kasutamiseks riiklikul või piirkondlikul tasemel on koostatud eraldi juhised. Eesti liikide ohustatuse piirkondlikul hindamisel on välja kujunenud enam-vähem kümneaastane samm.  Eesti viienda piirkondliku ohustatuse hindamise (2017–2019) käigus käsitleti üle 13 500 liigi (sh kategooria mittehinnatav (NA) ja hindamata (NE)). Hinnatud 12 399 liigist omistati 106 liigile (1%) kategooria piirkonnas väljasurnud (RE), ohustatuks (kriitilises seisundis (CR) +väljasuremisohus (EN) + ohualdis (VU) osutus 928 liiki (8%) ning soodsas seisundis (LC) olevateks 6059 hinnatud liiki (49%). 473 liiki (4%) kvalifitseerus ohulähedasteks (NT) ning 4833 liigi puhul (38%) olid andmed hinnangu andmiseks puudulikud (DD).

Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, sh Eesti, peavad loodusdirektiivi artikli 17 kohaselt esitama Euroopa Komisjonile iga kuue aasta järel aruande direktiivi rakendamise tulemustest. Aruandes esitatakse üleeuroopalise tähtsusega elupaikade ja liikide seisundihinnangud.

Eesti on aruanded esitanud aastatel 2007 ja 2013. Nende põhjal võib öelda, et Eestis on loodusdirektiivi elupaigatüüpide ja liikide seisund aastatel 2007–2012 paranenud. Euroopa Liidus tervikuna on aga elupaikade ja liikide seisund halvem.

Liigid

Soodsas seisundis liikide osakaal on suurenenud nii Eestis kui ka Euroopa Liidus. Halvas või ebapiisavas seisundis liikide hulk on Euroopa Liidus samal ajal suurenenud 52 protsendilt 60 protsendini, Eestis aga langenud 50 protsendilt 35 protsendini. Teadmata seisundis liikide hulk on Euroopa Liidus vähenenud 31 protsendilt 17 protsendini ja Eestis 26 protsendilt 11 protsendini.

Loodusdirektiivi liikide seisundihinnangute protsentuaalsed osakaalud aastate 2007 ja 2013 aruandluse järgi. Eesti ja kogu Euroopa Liidu võrdlus

Eesti looduskaitse arengukava aastani 2020 indikaatorite seas on paranenud seisundiga loodusdirektiivi liikide arv. Numbriliste eesmärkide ja saavutustasemete järgi on 2020. aasta sihttase saavutatav – jõudsalt on vähenenud teadmata ja ebapiisavas seisundis olevate liikide arv, suurenenud on soodsas seisundis liikide arv.

Loodusdirektiivi liikide seisundihinnangute arvulised eesmärgid ja saavutustasemed Eesti looduskaitse arengukava aastani 2020 baastaseme (aasta 2012*) ja vahehinnangu (2015*) järgi

2012 baastase 2015 saavutustase 2019 saavutustase 2020 sihttase
loodusdirektiivi liike 74 74 75 96
linnudirektiivi liike 120 166 218 221
loodusdirektiivi elupaigatüüpe 26 38 31 60
I kaitsekategooria liike 54 57 59 kõik liigid

* tasemete aastad kõnealuse arengukava järgi, hinnangud kattuvad 2007. ja 2013. aasta aruandes esitatuga

Elupaigatüübid

Soodsas seisundis elupaigatüüpide osakaal on Eestis suurenenud, kuid kogu Euroopa Liidus pisut vähenenud. Halvas või ebapiisavas seisundis elupaigatüüpide osakaal on Eestis vähenenud 50 protsendilt 48 protsendini, Euroopa Liidus tõusnud aga 65 protsendilt 77 protsendini. Teadmata seisundis elupaigatüüpide hulk on vähenenud Euroopa Liidus 18 protsendilt 7 protsendini ja Eestis samal ajal 8 protsendilt nullini.

Loodusdirektiivi elupaigatüüpide seisundihinnangute protsentuaalsed osakaalud aastate 2007 ja 2013 aruandluse järgi. Eesti ja kogu Euroopa Liidu võrdlus

Eesti looduskaitse arengukava aastani 2020 indikaatorite seas on paranenud seisundiga üleeuroopaliselt ohustatud elupaigatüüpide arv. Numbriliste eesmärkide ja saavutustasemete järgi on 2020. aasta sihttase saavutatav – jõudsalt on vähenenud teadmata ja ebapiisavas seisundis olevate liikide arv, suurenenud on soodsas seisundis liikide arv.

Loodusdirektiivi elupaigatüüpide seisundihinnangute arvulised eesmärgid ja saavutustasemed Eesti looduskaitse arengukava aastani 2020 baastaseme (aasta 2012*) ja vahehinnangu (2015*) järgi

Eesti (elupaigad)

2012 baastase

2015 saavutustase

2020 sihttase

soodne

25

31

14 elupaigatüübi seisund (sh ökoloogiline sidusus) paranenud,
kõigi seisundi hinnang teada

ebapiisav

21

27

halb

9

2

teadmata

5

0

kokku

60

60

* tasemete aastad kõnealuse arengukava järgi, hinnangud kattuvad 2007. ja 2013. aasta aruandes esitatuga

Eesti looduskaitse arengukava aastani 2020 indikaatorite seas on seiratavate liikide ja elupaigatüüpide arv. 2015. aasta vahehindamine näitab, et 2020. aasta sihttase on saavutatav – seiratavate liikide ja elupaikade arv suureneb.

Seiratavate liikide ja elupaigatüüpide arv Eesti looduskaitse arengukava aastani 2020 baastaseme (aasta 2012) järgi

2012 baastase 2015 saavutustase 2020 sihttase 2020 saavutustase
loodusdirektiivi liike 74 74 96 77
linnudirektiivi liike 120 166 221 210
loodusdirektiivi elupaigatüüpe 26 38 60 40
I kaitsekategooria liike 54 57 kõik liigid kõik liigid

FBI (Farmland Bird Index) ehk põllulinnuindeks on gildiindeks, mis kajastab põllumaastikus elutsevate haudelindude seisundit. Põllulinnuindeksi leidmisel on tuginetud 14. haudelinnuliigi arvukuse indeksitele. Sarnane gildiindeks on kasutusel metsade haudelinnustiku seisundi kajastamiseks. FOBI (FOrest Bird Index) ehk metsalinnuindeks leitakse 25 metsadega seotud haudelinnuliigi arvukuse indeksite põhjal. Need kaks kompleksindikaatorit on paljude teiste seas keskse tähtsusega, kuna neid raporteeritakse OECD-le ja Euroopa Komisjoni statistikaametile (Eurostat).

FBI ja FOBI indeksite puhul lähtutakse haudelinnustiku punktloenduse käigus kogutud liikide arvukuse  andmetest. Arvukuse ja selle trendi hindamiseks kasutatakse programmi TRIM (TRends and Indices of Monitoring Data, Pannekoek & van Strien 2001). TRIM on tarkvara, mille eesmärgiks on hinnata loomapopulatsioonide suurust andmete põhjal, mis on kogutud erinevatel seirealadel kordusloenduste teel. Arvutuste täpsemat metoodikat on kirjeldatud Nellis (2020).Arvukusmudeli põhjal hinnatakse arvukuse lineaartrendi, mis arvutakse arvukuse muutusele vaadeldava perioodi kohta. Lähtudes mudeli parameetritest eristatakse kuute arvukuse muutumise põhisuunda:

 • tugev kasv - arvukuse kasv on suurem kui 5% aastas (tõusukordaja alumine usalduspiir on üle 1,05);
 • mõõdukas kasv - arvukuse kasv on suurem kui 1% aastas, kuid mitte üle 5% aastas (tõusukordaja usalduspiirid on vahemikus 1-1,05);
 • stabiilne - selge langus või tõus puudub, arvukuse muutuse usaldusvahemik jääb piiresse -5% kuni +5% aastas (tõusukordaja usalduspiirid on vahemikus 0,95-1,05);
 • ebaselge - kui selge langus või tõus puudub ja arvukuse muutuse usaldusvahemik hõlmab suuremat vahemikku kui -5% kuni +5% aastas;
 • mõõdukas langus - arvukuse langus on suurem kui 1% aastas, kuid mitte üle 5% aastas (tõusukordaja usalduspiirid on vahemikus 0,95-1);
 • tugev langus - arvukuse langus on suurem kui 5% aastas (tõusukordaja ülemine usalduspiir on alla 0,95).

Mõlema komposiitindeksi pikaajaline trend (1983-2020) näitab mõõdukat langust nii põllulindude kui ka metsalindude arvukuses.

Põllulindude arvukuse kahanemise põhjuseid on mitmeid. Nendeks on nii kaasaegne intensiivistunud põllumajandustootmine, maakasutuse ja maastiku struktuuri muutused, illegaalne jaht (peamiselt Lõuna-Euroopas ja Põhja-Aafrikas) kui ka tõenäoliselt suurenenud kisklus. Põllulindude komposiitindeksit ja selle muutusi põhjustavaid mõningaid faktoreid on analüüsitud pikemalt 2018. aasta eestikeelses teadusartiklis.

Metsalindude arvukuse kahanemine on tõenäoliselt põhjustatud intensiivsemast metsamajandamisest viimastel dekaadidel. Samuti on tõenäoliselt mõjutanud vähemalt osade metsalindude arvukust kisklus. Põhjalikumalt käsitleb metsalindude arvukuse muutusi Eestis 2019. aasta eestikeelne teadusartikkel.

Kaitstavate alade pindala ja/või selle osakaal Eesti territooriumist on pisut erinevas sõnastuses indikaator mitmetes strateegilistes dokumentides:

Kaitstavate alade pindala ja osakaal territooriumist

Arvutustega on hõlmatud keskkonnaregistrisse kantud kehtivad kaitstavad loodusobjektid:

 • kaitsealad (sh rahvuspargid, looduskaitsealad ning maastikukaitsealad ja selle erivormid arboreetumid, pargid ja puistud)
 • hoiualad
 • püsielupaigad
 • kaitstavad looduse üksikobjektid koos kaitsetsoonidega
 • kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid

Aastatel 2004–2006 on juurde arvatud ka Natura 2000 alade kaitseks kehtestatud ajutiste majanduspiirangutega alad.

Kaitstavate alade pindala aastatel 1999–2019


Ajavahemikul 1999–2003 küllaltki stabiilsena püsinud kaitstavate alade pindala suurenes oluliselt 2004. aastal, kui moodustati Natura 2000 võrgustik. Siis tõusis kaitstavate alade osakaal maismaast 10–11 protsendilt 17 protsendini ja kohe järgmisest aastast 18 protsendini ning on seejärel tasapisi järjest suurenenud. Oluline hüpe toimus ka territoriaalmere kaitstuses, millest 2000. aastate algul oli kaitse all 3%, pärast Natura 2000 võrgustiku moodustamist tõusis aga kaitstava mereala pindala osakaal 27% juurde. Kogu veeala (mereala koos suurte järvedega) kaitstus on samamoodi tõusnud 3%-lt 27%-ni 2004. aastal ning seejärel püsinud 2007. aastast praeguseni 28% juures. Kaitstava ala kogupindala osakaal on tõusnud 8 protsendilt (1999-2003) 21 protsendile 2004. aastal ning seejärel kergelt tõustes püsinud praeguseni 22% juures Eesti kogupindalast.

Seisuga 01.01.2020 on Eesti maismaast ja siseveekogudest kaitse all 20,5% (sellest maismaa 19,4%), territoriaalmerest 27,2%. Summaarselt koos maa- ja veealaga on Eesti pindalast kaitse all 22,9%.

Rangema kaitsekorraga vööndite pindala ja osakaal

Indikaator kajastab keskkonnaregistrisse kantud looduskaitseseaduse alusel kehtestatud kaitstavate alade rangema kaitsekorraga vööndite ehk loodusreservaatidelooduslike sihtkaitsevööndite ning püsielupaikade sihtkaitsevööndite maismaapindala ja selle muutust.

Rangema kaitsekorraga alade hulka arvatakse Maailma Looduskaitseliidu (IUCN) rangema kaitse kaitsekorralduslikesse kategooriatesse kuuluvad alad ehk loodusreservaadid (kategooria Ia) ning kaitsealade looduslikud sihtkaitsevööndid ja püsielupaikade sihtkaitsevööndite rangemini kaitstavad osad (kategooria Ib; kategooria määratakse kaitsekorra järgi).

Eestis IUCN i rangema kaitsekorraga kategooriatesse (Ia ja Ib) kuuluvate vööndite maismaa-ala pindala aastatel 1994–2019

Säästva arengu riikliku strateegia Säästev Eesti 21 kohaselt pidanuks rangema kaitsekorraga alad moodustama 2010. aastaks vähemalt 5% Eesti territooriumist. IUCN i rangema kaitsekorraga kategooriate arvestuses oli oli Eesti  territooriumist 2019. aasta lõpuks range kaitse all 3,8%. See pindala on viimase paarikümne aasta jooksul vähe muutunud.

Regulaarselt avaldatavat looduskaitsestatistikat vt EELISe (Eesti Looduse Infosüsteemi) infolehelt.

Aastal 2020 katsid niidud ligi 150 000 ha ehk 3,3% Eesti territooriumist.[1]Kaitstavatele aladele[2] jääb 94 700 ha ehk 63% Eesti niitudest.

Niitude osakaal maakonna pindalast (%) ja kaitsealuste niitude osakaal (%) maakonna niitude pindalast

Niiduelupaikadest on heas seisundis sinihelmikakooslused (6410), kõrgrohustud (6430) ja ürt-punanupuga niidud (6510); halvas seisundis aga puisniidud (6530*)(tabel 1).3

Tabel 1. Eestis esinevate loodusdirektiivi niiduelupaigatüüpide looduskaitselised üldhinnangud ning viimasel aruandeperioodil (2013-2018) ning trend.3

Pärandniite ehk poollooduslikke elupaiku oli 2020. aasta seisuga hinnanguliselt 130 000 ha, millest kaitstavatele aladele jääb peaaegu 88 000 ha (joonis 2). Neist hoolduses ja taastamises oli kokku 2020. aastal ligikaudu 41 000 ha. Selleks et tagada niiduelupaikade säilimine ja nendega seotud liikidele soodne seisund pikemas perspektiivis ning looduskaitse-eesmärkide saavutamine, on pärandniitude tegevuskavaga riiklikuks eesmärgiks võetud aastaks 2027 hooldada pärandniite vähemalt 50 000 hektaril.[4] Näiteks on aastatel 2017–2020 Eesti punase nimestiku ohustatuse hindamisel käsitletud liikidest (üle 13 500 liigi) ligikaudu viiendikule pärandniidud (sh puisniidud) oluliseks elupaigaks. Piirkondlikult ohustatud liikidest on niitudega seotud koguni veerand liikidest (25%).[6] See näitab, et nii liigilisekui ka maastikulise mitmekesisuse säilimise tagamiseks on oluline meie pärandniitude regulaarne hooldamine.

Joonis 2 Pärandniitude levik Eestis elupaigatüüpide kaupa.[6]

Rohkem niitude kohta saab lugeda Keskkonnaagentuuri koostatud kogumikust Eesti looduse kaitse aastal 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]Pindala arvutatud keskkonnaregistri poollooduslike koosluste, loodusdirektiivi elupaigatüüpide inventuuride, Pärandkoosluste Kaitse Ühingu niitude andmebaasi ja CORINE Land Cover 2018. aasta maakatteandmebaasi looduslike rohumaade andmestikule tuginedes.

[2] Kaitsealad, hoiualad, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

[3]Leivits, M., Roasto, R. 2020. Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübid. Roasto, R., Tampere, U. (toim). Eesti looduse kaitse aastal 2020. Keskkonnaagentuur, Tallinn: 162-169.

[4]Pärandniitude tegevuskava eelnõu. Keskkonnaamet. https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/maahooldus/tegevus-ja-hoolduskavad (05.02.2021 seis)

[5]Eesti liikide punane nimestik. Liikide ohustatuse hindamised. Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS). Keskkonnaagentuur (11.01.2021 seis).

[6]Helm, A., Toussaint, A. 2020.Poollooduslike koosluste ökoloogilise toimimise hinnang. Tartu Ülikool, Ökoloogia ja Maateaduste Instituut

Levik

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) poolt koordineeritud 2013. aasta inventuurist selgus, et Eesti territooriumist katavad sood ligi 278 000 ha ehk 6,1% [1]. See on märgatavalt vähem, kui laialt levinud teadmine, et sood moodustavad Eestist 22%. Erinevus tuleb sellest, et nimetatud 22% hulka arvatakse ka soostunud metsad ja rohumaad ning degradeerunud sood ehk kõik turbaga seotud alad, ükskõik kui paks on turbalasund, ja sõltumata sellest, kas turba ladestumine jätkub või mitte.

Kõige soisem maakond Eestis on Pärnumaa, millest sood katavad 11,5%. Järgnevad Ida-Virumaa (11,0%) ja Läänemaa (10,9%). Kõige vähem soine on Valgamaa, kus sood moodustavad maakonnast 2,3%.

Kaitstavatele aladele* jääb 209 575 ha ehk 75% Eesti soodest. Viimastest on omakorda loodusreservaadi või sihtkaitsevööndi režiimiga kaitstud 83%. Maakondade lõikes kaitstakse soid kõige enam Tartumaal (Tartumaa soodest on kaitse all 87%). Järgnevad Raplamaa (86%) ja Viljandimaa (84%). Kõige vähem on soid kaitse all Valgamaal (42%).

Soode osakaal (%) maakonna pindalast ja kaitstavatele aladele jäävate soode osakaal maakonna soode pindalast (info seisuga 01.01.2020).

Taastatud loodusliku veerežiimiga sookoosluste pindala

Eesti soode suurimaks mõjutajaks on aastakümnete tagune ulatuslik kuivendamine, mille tulemusel on soode pindala suurel määral vähenenud. Ka kaitsealustest soodest on osa märkimisväärse kuivendusmõjuga.

Soode veerežiimi taastamiseks on käimas mitmeid projekte (nt LIFE projekt „Soode kaitse ja taastamine“ ja „Peat Restore“ jm), mille käigus suletakse kuivenduskraavid, rajatakse veetõkked ja korrastakse soomaastikku. Nii hakkab sookooslus vähehaaval taastuma!

Samuti on Eesti looduskaitse arengukavas aastani 2020 ja kaitstavate soode tegevuskavas aastateks 2016–2023 võetud eesmärgiks, et aastaks 2020 on kaitstavatel aladel taastatud 10 000 ha madal- ja siirdesoid ning rabade servaalasid. Koostöös teadlaste ning Keskkonnaministeeriumi haldusaladega on välja valitud prioriteetsemad taastamist vajavad 89 sooala, millega saab täpsemalt tutvuda siit.

Korrastatud jääksoode pindala

Eestis on ligikaudu 80 maha jäetud turbaalasid ehk jääksoid, kogupindalaga ca 9800 ha.  Neist eraldub rohkesti süsihappegaasi, emiteerides suure osa Eesti kasvuhoonegaaside hulgast. Jääksood taimestuvad reeglina väga aeglaselt, mistõttu on keskkonnakaitseliselt oluline sellele kaasa aidata. Eelistatuimaks ennistamise meetodiks on taassoostamine, s.t luuakse tingimused turbatekke taastumiseks, kuid alale võib kujundada ka veekogu või selle metsastada.

Euroopa Liidu toetusel on käimas jääksoode korrastamise projekt. Eesti on kohustunud korrastama vähemalt 2000 ha jääksoid. Ka Looduskaitse arengukava seab 2020. aastaks saavutatavaks sihiks korrastada 1000 ha jääksoid. Hetkel kaardistatud korrastatavate alade saab lähemalt tutvuda siit.

2020. aasta alguse seisuga on sellest taastatud juba umbes pool ning rohkem kui 1500 hektaril on töid alustatud.

------------------

[1]Eesti soode andmed võetud Eesti soode inventuurist (Leibak, E. Paal, J. 2013. Eesti soode seisund ja kaitstus. Eestimaa Looduse Fond. Tartu) ning loodusdirektiivi elupaigatüüpide inventuuridest.

*Kaitstavad alad – kaitsealad, hoiualad, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

Eesti topograafia andmekogu (ETAK) 2020. a väljavõtte alusel on Eestis metsamaad 2 342 961 ha ehk 51,8% Eesti territooriumist (tabel 1). Kui Võrtsjärv ja Peipsi järve Eestile kuuluv osa välja jätta, siis katab metsamaa Eestimaast koguni ligi 54%. 1

2019. a statistilise metsainventeerimise (SMI) järgi on metsamaad hinnanguliselt 2 332 575 ha ehk 51,4% kogu Eesti territooriumist (tabel 1). Kui Võrtsjärv ja Peipsi järve Eestile kuuluv osa välja jätta, siis katab metsamaa SMI andmetel 53,6% Eestimaast.1 Metsaga metsamaad * on SMI järgi vastavalt 47,2% ja 49,3%**.

Rangelt kaitstava ja Natura 2000 alade metsamaa pindala ja osakaal ETAK ja SMI metoodika võrdluses.

Maakondadest kõige metsasem on Hiiumaa (metsasus 65,3%). Järgnevad Ida-Virumaa (63,0%) ja  Saaremaa (60,5%). Metsavaeseim maakond on Tartumaa (42,1%).2

SMI järgi maakondade metsasus (%) koos kaitstavatele aladele (kaitsealad, hoiualad, püsielupaigad, üksikobjektid, kohaliku tasandi looduskaitseobjektid) jääva metsamaa ning loodusreservaatidesse ja sihtkaitsevöönditesse kuuluva metsamaa osakaaluga maakonna metsadest.

Metsanduse arengukavas aastani 2020 määratletud 10%-line metsade range kaitstuse määr saavutati aastaks 2010.3 1. jaanuari 2020 seisuga oli rangelt kaitstava metsamaa pindala 306 323 ha ehk 13,1% Eesti metsamaast (ETAK 2020 järgi). SMI metoodika järgi oli rangelt kaitstava metsamaa hinnanguline pindala 332 648 ha ehk 14,3%104 Eesti metsamaast (tabel 1). Riigimetsamaa 1,19 mln hektarist on range kaitse all neljandik.

 Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide 2019. aasta aruande kohaselt on Eestis kõige kehvemas seisus just metsade elupaigad järgnevad sood ja niidud). Halvas seisundis on kokku 4 elupaigatüüpi, millest kaks on metsaelupaigad: vanad loodusmetsad (9010*) ja soo-lehtmetsad (9080*). Halvas seisundis metsaelupaikade põhjuseks on nende ebasobiv majandamine. Soo-lehtmetsade seisundit mõjutavad kõige rohkem jätkuvalt toimivad kuivendus- ja maaparandussüsteemid ning nende rekonstrueerimine. Soodsas seisundis metsaelupaikades (9180*, 91E0*) on aidanud  mitmekesistel kooslustel püsida kõrge kaitstuse protsent (mõlemal 92%).4

Eestis esinevate loodusdirektiivi metsaelupaigatüüpide looduskaitselised üldhinnangud ning viimasel aruandeperioodil (2013-2018) ning trend.4

Rohkem Eesti metsade kohta saab lugeda Keskkonnaagentuuri Aastaraamatust "Mets 2019".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metsaga metsamaa on maa, mille pindala on vähemalt 0,1 ha, seal kasvavate puude kõrgus on vähemalt 1,3 m ja puuvõrade liitus vähemalt 30%.

 ** SMI suhtelise vea suurus metsamaa pindala puhul on +/-1,1% ja metsaga metsamaa puhul +/-1,2%, s.t 95% tõenäosusega jääb metsamaa pindala vahemikku 2 306 917–2 358 233 ha ning metsaga metsamaa pindala vahemikku 2 116 296–2 167 704 ha.

 Sims, A., Roasto, R. 2020. Metsad. Roasto, R., Tampere, U. (toim). Eesti looduse kaitse aastal 2020. Keskkonnaagentuur, Tallinn: 147-151.

 Keskkonnaagentuur, 2020. SMI 2019.

3 Keskkonnaagentuur, 2019. Aastaraamat Mets 2018. Tallinn.

4 Leivits, M., Roasto, R. 2020. Loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübid. Roasto, R., Tampere, U. (toim). Eesti looduse kaitse aastal 2020. Keskkonnaagentuur, Tallinn: 162-169.

Suurkiskjate pesakondade arv

Suurkiskjate puhul kasutatakse nende populatsioonide kevadise absoluutarvukuse hinnangute asemel mõõdikuna pesakondade arvu, mis annab täpsema pildi suurkiskjate tegelikust levikust ja asurkondade elujõulisusest ning on seega ka suurkiskjate kaitse ja ohjamise korraldamisel paremini kasutatav. Absoluutarvukuse hinnangud kipuvad populatsioonide suurust samade isendite erinevates kohtades korduva loendamise tõttu üle hindama. Pesakondade arv on otseselt seiratav parameeter ja sellest tuletatakse liigi asurkonna sügisene üldarvukus. Pesakondade arv väljendab lisaks populatsiooni suurusele ka juurdekasvu.

 Eesmärgiga säilitada Eestis hundi, ilvese ja pruunkaru populatsioonide soodne seisund, arvestades seejuures nii ökoloogiliste, majanduslike kui ka sotsiaalsete aspektidega (vajadusega arvukust samal ajal ka kontrolli all hoida), on suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavas aastateks 2012–2021 seatud eesmärgiks säilitada iga-aastaselt

 • 15–25 kutsikaga hundikarja (asurkonna üldarvukus ligikaudu 150–250 isendit) olemasolu,
 • 100–130 pojaga ilvese pesakonna (asurkonna üldarvukus ligikaudu 600–780 isendit) olemasolu enne jahihooaja algust (sügisel),
 • vähemalt 60 sama aasta pojaga karu pesakonna (asurkonna üldarvukus ligikaudu 600 isendit) olemasolu.

Suurkiskjate soodsa seisundi säilitamiseks vajalikud pesakondade piirarvud ja pesakondade arv aastatel 2003–2017

Hunt eelistab elupaigana varjulisi metsi, rabasid ja võsastikke. Vähem võib teda kohata piirkondades, kus leidub enam tehnogeenseid ja kultuurmaastikke.

Kogutud vaatlusandmete ja küttimisinfo põhjal oli 2017. aastal Eestis kokku 24 hundi pesakonda (hundikarja, kus sündisid kutsikad). Eesti mandriosa asustas 22 ning Saaremaad ja Hiiumaad kumbagi üks pesakond. Võrreldes 2016. aastaga oli 2017. aastal Mandri-Eestis neli hundikarja vähem. Kui 2016. aastal ei täheldatud hundi järelkasvu vaid Hiiumaal, siis 2017. aastal puudus kohalik hundi järelkasv Jõgeva- ja Valgamaal.

Pruunkaru eelistab elupaigana metsamassiive, kus leidub nii mahalangenud puid kui ka rabalaike. Eestis on pruunkaru levinud üle kogu mandriosa. 2017. a tuvastati vähemalt ühe isendi esinemine ka Saaremaal, kuid teistel Lääne-Eesti saartel karusid teadaolevalt ei esine. Enim leidub karusid Ida- ja Lääne-Virumaal.

2017. aastal registreeriti Eestis kokku 65 ja aasta varem 73 erinevat sama-aastaste poegadega karu pesakonda. Kuna pruunkarudel sünnitavad samad emasloomad pesakonna üldjuhul iga kahe aasta tagant, siis pesakondade arvu muutuste hindamisel vaadeldakse karu puhul kahe järjestikuse aasta pesakondade arvu keskmist. 2014. a registreeriti Eestis 74 ja 2015. aastal 63 sama-aastaste poegadega karu pesakonda. Seega on viimase nelja aasta lõikes karu pesakondade arv püsinud üsna samal tasemel. Karu pesakondade keskmine suurus oli 2017. a viimase nelja aasta kõrgeim. Karu asurkonna üldsuurust võib Eestis hinnata 2017. aasta sügise seisuga jätkuvalt ligikaudu 700‑isendiliseks ja üldseisundit heaks.

Ilves eelistab elupaigana tihedaid okaspuumetsi, kuid neid võib kohata ka segametsades. Eestis asustab ilves kogu mandrit ja saari. Väikseim on ilvese asurkond Saaremaal, kus viimastel aastatel pole registreeritud ühtegi pesakonda.

Seire andmetel oli 2017 aasta sügisel Eestis 63 ilvese pesakonda, aasta varem registreeriti neid vaid 53. Asurkonna seisundi paranemisest annab tunnistust ka keskmine pesakonna suuruse kasv parimate aastate tasemele, näidates selgelt seda, et toidubaas metskitse näol enam ilvese juurdekasvu piiramas ei ole. Ilvese populatsiooni üldarvukust võib 2017. aasta sügisese seisuga hinnata ligi 400-le isendile. Kuigi ilvese arvukus näitab selgelt suurenemise märke, jääb see siiski veel kaugele suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavas eesmärgiks seatud miinimumtasemest ning asurkonna üldist seisundit ei saa veel kaugeltki heaks pidada.

Ilvese ja hundi populatsioonide optimaalne arvukus on indikaator ka Eesti looduskaitse arengukavas aastani 2020.

Kütitud suurkiskjate arv

Eesti suurkiskjate asurkondade elujõulisuse säilitamiseks on vaja vältida juurdekasvumäära ületavat küttimismahtu ja hoida küttimisvalimi soolis-vanuseline struktuur võimalikult sarnane loodusliku asurkonna struktuurile.

Kütitud suurkiskjate arv aastatel 2003–2017

Ilveseid 2016. ja 2017. aastal ei kütitud. 2015. aastal kütiti kokku 19 ilvest ja 2014. aastal kaks ilvest. Tagantjärgi vaadates oli 2015. aasta küttimiskvoot määratud liiga optimistlikust juurdekasvuprognoosist lähtuvalt, mis reaalsuses paraku ei täitunud. Ilvese pesakondade arv on olnud alla soodsa seisundi säilitamiseks vajalikku miinimumi juba aastast 2012. Eelnenud aastatel prognoositud arvukuse tõusu kuni 2017. aastani ei toimunud, mis viitab jahivälise suremuse seni arvatust oluliselt suuremale määrale.

Karusid kütiti 2017. aastal kokku 54 (limiit oli 56),  aasta varem lasti sama suure limiidi juures üks isend enam. Küllaltki kõrge umbes 8 % suuruse küttimissurve rakendamist on võimaldanud head karu asurkonna juurdekasvunäitajad, mistõttu oli võimalik 2018. a jahihooajaks karu küttimislimiite võrreldes eelneva paari aastaga isegi veidi tõsta.

Hunte kütiti 2017. aasta jahihooajal kokku 101, maksimaalselt lubatav küttimiskvoot oli 112 isendit. Lisaks neile lasti jahihooaja eelselt erilubade alusel 3 isendit ning jahihooaja järgselt 7 isendit, mis teeb 2018. aasta sigimisperioodi eelseks küttimismahuks kokku 111 isendit.  Mandri-Eestis kütiti kokku 100 hunti, Saaremaal 7 ja Hiiumaal 4.

Sõraliste arvukus ja küttimine

Sõraliste puhul on läbi aastakümnete küttimismahtude üle otsustamisel kasutatud jahipiirkonna kasutajate poolt antavaid hinnanguid populatsioonide talvisele arvukusele. Alates aastast 2006 on kasutusel ka talvise ruutloenduse käigus loendatud jäljeridadest arvutatud jäljeindeksid (alates aastast 2011 on need arvutatud korrigeerituna jäljeradade võimaliku maksimaalse vanuse suhtes). Alates 2015. aastast viiakse üle Eesti paiknevatel seirealadel läbi hirvlaste pabulahunnikute loenduseid, mille tulemusena leitavad pabulaindeksid aitavad senisest märksa kõrgema usaldusväärsusega tuvastada hirvlaste arvukuses toimuvaid muutuseid.

Jäljeloendust kehvade lumeolude korral teha ei saa ning teatud aastate puhul (nt 2014 ja 2015 ) ei ole arvukuse muutuste adekvaatseks hindamiseks vajalikku loendusmahtu saavutatud. Pabulaloenduse tulemuste aegrida on aga veel lühike. Seetõttu kõrvutame siinkohal sõraliste küttimisandmed jahimeeste poolt antud arvukushinnangutega. Erandiks on metskits, kelle arvukust jahipiirkonna kasutajad on läbi aastakümnete tugevasti (keskmiselt 2,5-3,5 korda) alahinnanud, mistõttu tema arvukuse muutuste kirjeldamiseks esitame jäljeindeksi.

Metssiga võib suvel kohata niisketes leht- ja segametsades, talvel tiheda alustaimestikuga kuusikutes.

2014. a sügisel Eestisse jõudnud sigade Aafrika katku tõttu on metssea arvukus ja asustusstruktuur eelnenud kümnendiga võrreldes pea tundmatuseni muutnud. Seakatkust räsimata on seni veel vaid Hiiumaa metsseaasurkond. Katku ja osalt ka tugeva küttimissurve tõttu on metssea arvukus mõne aastaga Eestis drastiliselt langenud. Näiteks jahipiirkondade kasutajate poolt antud hinnangute summa metssea arvukusele on kolme aastaga langenud üle kuue korra. Üsna sarnases proportsioonis on langenud ka ruutloenduse jäljeindeks ning umbes kümme korda haruldasemaks on muutunud metssigade tegevusjälgede kohtamine kevadistel pabulaloendustel. Siinkohal tuleb aga tähele panna, et üleriigilises plaanis 2017-2018 aastal väljenduv jätkuv asustustiheduse langus iseloomustab adekvaatselt metssea arvukuses muutusi vaid Põhja- ja Lääne-Eestis. Kagu-Eesti maakondades (osalt ka Järva- ja Jõgevamaal), kus metssea arvukus oli juba eelnenud aastatel väga madalale langenud, on metssea asustustihedus võrreldes aasta tagusega hakanud taas kasvama.

2017. jahiaastal kütiti Eestis kokku 7690 metssiga, mis on üle kahe korra vähem kui 2016. jahiaastal ning koguni üle nelja korra vähem kui 2015. jahiaastal. Ootuspäraselt kütiti metssigu enim mullu kõrgema metssigade asustustihedusega Lääne-Eestis. Sealjuures kütiti väikesel Muhu saarel koguni 1038 metssiga, mis annab küttimistiheduseks ligemale 50 isendit 1000 ha kohta.

Metssea arvukushinnangud ja küttimismahud 1992–2017

Põdra elupaigaks on nii jõgede-, järvede-, sooderikkad suuremad metsaalad kui ka noorendikud ja võsastikud. Sageli võib teda kohata ka metsade lähedusse jäävatel põldudel. Talvel liigub ta kuivemates ja suvel märjemates kohtades.

Jahipiirkonna kasutajate koondhinnang andis põdra arvukuseks 2018. aastal 10 700 isendit ja 2017. aastal 11 400. Viimasel neljal aastal üle Eesti kokku 47 erineval seirealal läbi viidud pabulaloenduse tulemused viitavad aga selgelt 25–35% võrra kõrgemale põtrade üldarvukusele, mis on viimaste aastate kõrgeid küttimismahte ja põdraasurkonna juurdekasvu võimet silmas pidades oluliselt realistlikum. 2018. aasta pabulaloenduste, aga ka küttimis-, vaatlus- ja viljakusandmete analüüsile tuginevalt hinnati põdraasurkonna suurust 2018. aasta alguses 13000-14000 isendile. Ulatuslike metsakahjustuste tekke riske silmas pidades on selline põdra arvukus siiski veel liiga kõrge ning arvukuse mõõdukas langetamine kõrgema põdra asustustihedusega piirkondades on vajalik ka paaril järgneval jahihooajal.

2017. aasta jahihooajal kütiti Eestis 7337 põtra, mis on üsna ligilähedane 2016. aasta rekordilisele 7390 isendilisele küttimismahule. Kuna 2017/2018. aastal kogutud seireinfo viitab sellele, et põdra arvukus on intensiivsema küttimise tulemusena läinud mõõdukasse langustrendi, siis võib eeldada, et lähematel aastatel hakkavad samm-sammult langema ka põtrade küttimismahud. Põdra arvukuse jätkuvaks mõõdukaks langetamiseks on vajalik siiski ka 2018/2019 küttida põtru asurkonna juurdekasvumääraga võrreldes veidi enam.

Põdra arvukushinnangud ja küttimismahud 1992–2017

Punahirv elab lagendikega vahelduvas alusmetsarohkes lehtpuu-segametsas, raiesmikel, sageli põldudel ja heinamaadel.

2017. aasta jahihooajal kütiti Eestis kokku 1916 punahirve, mis on eelnenud 2016. aastaga võrreldes 252 isendi võrra enam. Küttimisnumbrid suurenesid eeskätt Saare- ja Hiiumaa küttimise arvelt.

Jahipiirkondade kasutajate hinnangul oli punahirve arvukus Eestis 2018. aasta talve lõpu seisuga jäänud püsima eelneva 2017. aastaga võrreldes samale 3400 isendi tasemele. Ruutloenduse jälje- ja pabulaindeksi muutused viimastel aastatel viitavad aga punahirve arvukuse mõningasele suurenemisele. Arvestades viimastel aastatel kütitud hirvede arvu, asurkonna soolise jaotuse ja juurdekasvunäitajatega, pidi punahirve arvukus Eestis möödunud talvel küündima vähemalt 7000 isendini. See ületab jahipiirkondade kasutajate poolt antud arvukushinnangute summeerimisel saadut enam kui kaks korda.

Punahirve arvukushinnangud ja küttimismahud 1992–2017

Metskits eelistab elupaigana mosaiikset kultuurmaastikku (põldudevahelised metsatukad, metsaservad) ja väldib suuri metsi.

Metskitse arvukus langes järsult 2010. ja 2011. aasta lumerohkete talvede järel. Sellega langes viimase kolmekümne aasta madalaimale tasemele ka kütitud metskitsede arv. Madalseisule järgnenud metskitse asurkonna jaoks soodsate talvede (soojad ja lumevaesed) ning madala kisklussurve (küttimine+kiskjad) toel pöördus metskitse arvukus kiirele tõusule, mida kinnitavad veenvalt kõik arvukust ja selle muutusi iseloomustavad näitajad. Viie aasta taguse ajaga on nt metskitse jäljeindeks suurenenud üle kolme korra ja pabulaindeks on viimase kahe-kolme aastaga suurenenud enam kui kaks korda. Arvukuse olulist tõusu kinnitavad ka jahipiirkondade kasutajate poolt antavad arvukushinnangud ning muutused kütitud metskitsede arvus. Kui 2011. aastal kütiti Eestis vaid 1211 metskitse, siis 2017. aasta jahihooajal kütiti neid kokku juba 15 807.

Koos arvukuse kiire kasvuga on suurenenud ka metskitsede tekitatud kahjustused metsakultuuridele ja metskitsedega seotud liiklusõnnetuste arv. 2013. aastal hukkus jahipiirkonna kasutajate andmetel liikluses 1128 metskitse, aga 2017. aastal oli liikluses hukkunud isendite arv kaks ja pool korda kõrgem ehk 2849. Võib oletada, et tegelik metskitsega seotud liiklusõnnetuste arv on veel märksa suurem, sest kõigist toimunud auto ja metskitse kokkupõrgetest info jahipiirkonna kasutajani ei jõua.

Tuginedes seireandmetele ja tänastele teadmistele metskitse asurkonna juurdekasvu võimest ja suremusmääradest, võib metskitse asurkonna 2017/2018. aasta talvist arvukust hinnata u 120 000 – 130 000 isendile.

Metskitse jäljeindeks ja küttimismahud 1992–2017

Ulukikahjustused, Suurkiskjakahjud

Eestis hüvitatakse looduskaitseliselt oluliste loomaliikide tekitatud kahjustused ja kahjude ennetamiseks tehtud kulutused. Selle looduskaitselise meetme eesmärk on lisaks tekitatud kahjude otsesele korvamisele laiemalt ka inimese ja looduse suhetes tasakaalu hoidmine ning loodust arvestava jätkusuutliku keskkonnakasutuse arendamine. Hüvitamine toimub looduskaitseseaduses ja keskkonnaministri määruses sätestatud korra järgi. Kahjustustega seonduva üle peab arvestust ja hüvitamist korraldab Keskkonnaamet.

Suurkiskjate tekitatud kahjustused (näiteks murtud põllumajandus- või lemmikloom, kahjustatud mesitaru) hüvitatakse kahjusaajale kuni 100% ulatuses, lahutades omavastutuse määra 64–128 eurot aasta kohta. Kahjude vältimiseks tehtud otsesed kulutused hüvitatakse 50% ulatuses, ühele isikule kuni 3200 eurot aastas. Kahjude vähendamine on üks eesmärk ka suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavas aastateks 2012–2021.

Hundikahjujuhtumite ja murtud kariloomade (veised, lambad) arv ning kahjustatud mesitarude arv aastatel 2007–2017

2017. aastal esines karu rünnakuid mesilatele varasemast märksa enam. Nelja eelneva aasta keskmisega võrreldes registreeriti kahjustusi vähem vaid Lääne-, Harju- ja Raplamaal. 2016. aasta suhteliselt madalat kahjustuste hulka võib seostada Aafrika seakatkuga, mille tõttu said paljud karud metsa tekkinud metssea raibetega oma valguvajaduse kaetud. 2017. aasta kahjustuste hulga suurenemine on, vastupidi, seostatav toidubaasi kahanemisega, seda nii metssea korjuste hulga kui ka metssigadele jahimeeste poolt metsa viidava lisasööda koguste vähenemise näol. Kevadiste mesilakahjustuste hulk sõltub suurel määral kevade ilmastikust, mis määrab karude loodusliku toidubaasi. Seetõttu ei saa kevadisi rünnakuid mesilatele seostada alati probleemsete karudega ning küttimise suunamisel tuleks arvesse võtta just hilisemaid, taimekasvuperioodil tekkinud kahjustusi.

Hundi tekitatud kahjustuste hulk karjakasvatusele oli 2017. aastal viimase kümne aasta kõrgeim, kuid nende jaotus märksa ebaühtlasem kui aasta varem. 2017. aastal registreeriti Keskkonnaameti poolt 183 murdmisjuhtumit, milles huntide poolt murti kokku 1121 lammast ja 10 veist. Aasta varem murdsid hundid 175 registreeritud murdmisjuhtumi käigus kokku 766 lammast ja 14 veist. Enam kui pooled 2017. a murtud kariloomadest jäid Rapla-, Saare- ja Võrumaale, samal ajal kui Jõgevamaal ja Ida-Virumaal ei esinenud ühtegi murdmisjuhtumit ning Lääne- ja Põlvamaal registreeriti kummaski vaid üks huntide rünnak kariloomadele. Kui Saare- ja Raplamaal jäi suur enamus kahjustusi suhteliselt kitsale alale, olles otseselt seostatavad mõlemas maakonnas ühe hundikarjaga, siis Võrumaal olid kahjustused maakonna eri paikades ning need pandi toime mitme erineva isendi/grupi poolt.

Hundikahju Karisöödil. Foto: Keskkonnaamet

Põdrakahjustused okaspuudel

Koos põdra arvukuse kasvuga suurenevad ka põdra tekitatud metsakahjud, eriti noortes männikultuurides. Kahjustuste ulatus on piirkonniti ja aastati erinev. Kahjustustest hoidumisel on suur roll põdra mõõduka asustustiheduse säilitamisel.

Põdra tekitatud värskete kahjustuste dünaamika hindamiseks seiravad Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaamet kevaditi seirealadel, juhuslikult valitud põdrale toitumiseks atraktiivsetes 5–15 aastastes männinoorendikes ja 30–60 aastastes kuusikutes värskeid ehk viimase talve jooksul tekitatud puude vigastusi.

Kahjustatud okaspuude osakaalud seirealadel

2018. a seire käigus läbi vaadatud 1083 männinoorendikus esines värskeid, põtrade poolt viimasel talvel tekitatud, vigastusi 5,7% uuritud mändidest, mis on märksa madalam kui eelneval kolmel aastal, mil värskeid põdra toitumisjälgi võis täheldada keskmiselt 7,1-7,9% mändidest. Maakonniti võis vigastatud mändide osakaalu suurenemist võrreldes eelmise aastaga täheldada vaid Ida-Viru-, Saare-, Valga- ja Viljandimaa proovitükkidel.

Värskete vigastustega mändidega proovitükkide osakaal kõikidest 2018. aastal vaadatud proovitükkidest oli 38,5% (2017. aastal 46,5% ja 2016. aastal 49,7%), sealjuures oluliste uute vigastustega mände täheldati 32,8% (2017. aastal 39,3% ja 2016. aastal 44,8%) vaadeldud proovitükkidest.

Sarnaselt noortele mändidele tekitatud kahjudega langes ka kõikide proovitükkide kokkuvõttes põdra tekitatud värskete koorevigastustega kuuskede osakaal keskealistes kuusikutes. Kõige enam tuli värskeid kuuse kahjustusi ette Valga-, Tartu- ja Viljandimaa proovitükkidel. Seiratud kuusikute kokkuvõttes esines värskeid vigastusi 0,11%, sealjuures värskeid olulisi vigastusi 0,9% seiratud kuuskedest. Seega olid põdrad viimasel aastal kahjustusi tekitanud ühele kuusele tuhandest.

Kogu seireperioodi (2010–2018) muutuste interpreteerimist raskendab algusaastate väike valim (seiratud kuusikute hulk on järjest tõusnud 126-lt 707‑ni ja männikute hulk 288‑lt 1083‑ni).

Siinkohal tuleb tähele panna, et metsakahjustuste määrade ja põtrade arvu muutuste vahele ei saa üheselt panna võrdusmärki, sest põdrakahjude kujunemine (põdra koormus noorendikele) sõltub väga suurel määral ka talve ilmastikutingimuste eripäradest ning alternatiivsete toidutaimede olemasolust ja kättesaadavusest. Olulist mõju kahjustuste kujunemisele avaldavad kindlasti ka piirkonnas läbiviidud metsaraied ning rakendatud metsahooldusvõtted. Kahjustuste ohu puhul võiks nii mõnelgi juhul olulist abi olla raiete kaalutletud edasilükkamisest ja madalamast/turvalisemast raiekraadist noorendike valgustamisel.

Ulukikahjustused metsakaitseekspertiiside alusel

Lisaks seirealadel tehtavale kahjustatud okaspuude seirele registreeritakse ulukite tekitatud kahjustused Keskkonnaameti tehtavates metsakaitseekspertiisides (MKE). MKE-de infot saab kasutada abimaterjalina maakondlikes jahindusnõukogudes küttimismahtude määramiseks, sh küttimise suunamiseks enam kahjustatud jahipiirkondadesse. MKE-de algandmetest saab arvutada ka indekseid, nt kahjustuste pindala ja jahipiirkonna, maakonna või noorendike pindala suhet.

Näitena on siinkohal maakonniti näidatud ulukite hulgas peamise metsakahjustaja põdra värskete kahjustuste pindalad ehk alad, kus peamiseks kahjustajaks on MKE-s märgitud põder. Aastatel 2013–2016 registreeriti enim kahjustusi Pärnumaal, aastati kerkivad esile ka Rapla-,Viljandi-, Järva-, Tartu- ja Valgamaa.

Põdrakahjustustega alade pindalad metsakaitseekspertiiside järgi aastatel 2013–2017

Regionaalselt väljenduvad hästi punahirve kahjustused. Punahirv on seni kõige arvukamalt levinud Saare- ja Hiiumaal, kus on olnud kõige enam ka tema põhjustatud kahjustusi.

Viimastel aastatel on MKE tulemustes suurenenud metskitse tekitatud metsakahjud. Terviklik tabel 2013–2017 MKE-de koondatud ulukite metsakahjustuste andmetega on kättesaadav siin: http://www.keskkonnaagentuur.ee/

Viimati uuendatud 27.08.2021