Valdkonnaülesed analüüsid

Valdkonnaülesed analüüsid

Muutused Eesti välisõhu kvaliteedis aastatel 2010-2020

Analüüs annab ülevaate Eestis viimase kümne aasta (2010–2020 a.) jooksul toimunud muutustest ja peamistest teguritest, mis on mõjutanud välisõhu kvaliteeti. Töö käsitleb seitset olulisemat välisõhu saasteainet: peenosakesed (PM10), eriti peened osakesed (PM2,5), benso(a)püreen (B(a)P), lämmastikoksiidid (NOX, NO2), vääveldioksiid (SO2), vesiniksulfiid (H2S) ja osoon (O3). Saasteainete ajalise trendi muutuste jälgimiseks on võrreldud riikliku õhuseire saasteainete kontsentratsioone ning välisõhu inventuuri heitkoguseid. Lisaks on töös ülevaade ka ammooniumlämmastiku (NH4-N) ja nitraatlämmastiku (NO3-N) sadenemiskoormuste ajaliste trendide kohta.

Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016-2030 perioodi 2016-2020 mõjuanalüüs

Analüüsi käigus hinnatavad mõjunäitajad:

 1. Allmaakaevandamise kao osakaal kaevandatud ja kasutuskõlbmatuks muudetud põlevkivivarust;
 2. Põlevkivi kaevandamisel tekkiva aheraine taaskasutamise osakaal;
 3. Maapõuest väljatud põlevkivivaru tonni kohta välja pumbatud vee kogus;
 4. Taaskasutatud põlevkivituha osakaal kogutekkest;

Lisaks eelnimetatud mõjunäitajatele hinnati ka karjäärides kaevandatud põlevkivikao osakaalu ning poolkoksi taaskasutust. Mõjuanalüüsi koostamisel vaadati üle kõik mõjunäitajatega seonduvad andmed ning viidi läbi intervjuud peamiste põlevkivisektoriga seotud ettevõtetega ning teadusasutustega, et saada parem ülevaade hetke olukorrast ja ka tuleviku perspektiividest.

ELME kaardikihtide rakendamine üldplaneeringu rohevõrgustiku planeerimiseks

Analüüsi aluseks võeti: 

 • ELME seisundikiht (detailne)
 • ELME sidususe kiht
 • ELME kihtide põhjal koostatud seisundi ja sidususe maatriks
 • Rohevõrgustik maakonnaplaneeringut järgi
 • Rohevõrgustiku kiht uues üldplaneeringus
 • ELME ökosüsteemide kiht
 • Taimkatte kõrguse muutuse kiht
 • Maakatte muutuste kiht

Viimati uuendatud 29.10.2021