Elusloodus

Eluslooduse analüüsid.

Poollooduslike koosluste hoolduse mõju päevaliblikatele riikliku seire andmete põhjal (2020)

 • Poollooduslike koosluste hoolduste toetuste maksmisel on päevaliblikate kooslusele positiivne mõju.
 • Päevaliblikakoosluste analüüsimisel on oluline arvestada erinevaid keskkonnanäitajaid.

Poollooduslike koosluste hooldustoetuse efektiivsuse hindamine elurikkusele riiklike keskkonnaseirete põhjal (2019)

Foto: Riguldi rannaniit (Märt Holtsmann)

 • Poollooduslike  koosluste  hooldamise  toetuse  mõju  taimekooslustele, päevaliblikatele ja lindudele riikliku keskkonnaseire raames
 • Uuritud taksonitest taimekooslustele ja lindudele mõjub poollooduslike kooslustehooldamise toetus tõenäoliselt  efektiivsemalt  kui  päevaliblikatele.

Bioloogilise mitmekesisuse indikaatorite analüüs erinevate metsaseireskeemide põhjal (SMI ja Natura2000-metsaelupaigad)

 
 • Analüüs võrdleb SMI ja Natura2000 metsade seireandmeid ning nende metoodikate ühisosa.
 • Eesmärgiks on võrrelda oma vahel nii SMI kui Natura2000 metsasid ning selgitada välja, kas andmestik sobib metsaökosüsteemi seisundi hindamiseks.

Päevaliblikate seire analüüs

 • Töö eesmärgiks on analüüsida senist päevaliblikate seiret ning vaadata üle valimi koostamise põhimõtted.
 • Analüüsi ülesandeks on optimeerida seire skeemi nii, et see võimaldaks koguda informatsiooni senisest suurema arvu alade ja koosluste kohta.
 • Valimi muutmise alusel ei tohi suureneda iga aastane seiremaht ning säilima peavad senised püsialad.

Ülevaade loodusdirektiivi metsaelupaikade seisundist (2013-2018) elupaigainventuuride ja seireandmete põhjal

 • Analüüsis on võrreldud erinevate andmeallikate põhjal saadud metsaelupaikade seisundi üldhinnanguid.
 • Kui elupaigainventuuride andmebaasist lähtuvalt hinnati 2013-2018 perioodi üldine seisund halvaks 4 metsaelupaiga puhul, ebapiisavaks 6 metsaelupaiga puhul ning soodsaks 1 metsaelupaiga puhul, siis metsaelupaikade seire 2014-2018 valimile tuginedes hinnati kõigi metsaelupaikade üldine seisund halvaks.
 • Metsakadude satelliitseire analüüsil leiti, et viimasel aruandeperioodil (2013-2018) on arvel olevates metsaelupaikades aset leidnud metsakadu suurusega 3589 ha (18% inventeeritud elupaikade pindalast).

Viimati uuendatud 30.06.2021